Uchwała Nr 189/04

Uchwała Nr 189/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska .

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Świecie ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 3 poz. 47)

uchwala się co nastepuje:

§ 1 .Powołać stałą Komisję Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Swieciu w składzie:

  1. Radny p. Jan Grudziński

  2. Radny p. Zdzisław Kwiatkowski

  3. Radny p. Janusz Królewicz

  4. Radny p. Michał Lar

  5. Radny p. Zdzisław Plewa

  6. Radny p. Henryk Trochowski.

§ 2.Przedmiotem działania Komisji jest:

  1. merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,

  2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę Miejską i Burmistrza lub członków Komisji,

  3. występowanie z inicjatywa uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

  4. współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 188 /04 z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie.

§ 4 .Traci moc uchwała Nr 100/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Powołanie stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska może nastapić po ogłoszeniu zmain w Statucie Gminy Świecie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do czasu wejścia w życie zmain Statutu będzie funkcjonowała dotychczasowa stała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 12:33:31)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:44:21)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2048