Uchwała Nr 188/04

UCHWAŁA NR 188/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Gminy podjętym uchwała Nr 25/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003r. Nr 3, poz. 47) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

§16

 1. Rada powołuje następujące komisje:

  1. Rewizyjną,

  2. Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,

  3. Polityki Gospodarczej i Finansowej,

  4. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

  5. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,

  6. Oświaty i Kultury,

  7. Sportu, Turystyki i Rekreacji,

  8. Rolnictwa.

2.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w okresie swojej działalności zorganizowała spotkanie z sołtysami, Grupą Producentów Rolnych oraz posłami RP. Tematami tych spotkań były wyłącznie sprawy rolnictwa.

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. rodzi wśród rolników wiele obaw, niepokoju i trudności. Widzimy więc, potrzebę by na ten najbardziej niepewny okres, utworzyć Komisje Rady Miejskiej, która zajmie się monitorowaniem sytuacji w rolnictwie na terenie naszej Gminy w pierwszym okresie po wejściu do UE. W związku z powyższym Klub Radnych OPS składa wniosek o utworzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w składzie 6-cio osobowym i Komisji rolnictwa w składzie 4-ro osobowym.

 

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 12:26:08)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:45:08)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1921