Uchwała Nr 187/04

UCHWAŁA NR 187/04

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 117 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami).

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę dotacji przedmiotowych na rok 2004 dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, w wysokości 12,19 zł na m2 powierzchni administrowanych budynków komunalnych z przeznaczeniem na wykonanie remontów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2004 zaplanowana została dotacja dla ZGM-u na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych w wysokości 765.000 zł.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje konieczność ustalenia corocznie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Kalkulacja stawki przeprowadzona została na bazie powierzchni budynków komunalnych administrowanych przez ZGM wg stanu na dzień 31.12.2003r. oraz kwoty przeznaczonej na przeprowadzenie remontów.

Nakłady remontowe planowane przez ZGM w roku 2004 w budynkach komunalnych, wynoszą łącznie 1.125.000,- zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami komunalnymi o łącznej powierzchni 62.756 m2, która została przyjęta do wyliczenia stawki dotacji przedmiotowej.

Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że w roku 2004 na m2 zostaną poniesione przez ZGM nakłady remontowe na budynki komunalne w łącznej wysokości 17,93 zł na m2 w tym kalkulowana stawka ze środków dotacji wyniesie 12,19 zł na m2, to jest 67,99% łącznych wydatków poczynionych na remonty budynków komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 12:15:39)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:46:47)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2186