Uchwała Nr 185/04

UCHWAŁA NR 185/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie następującym:

  1. cena za dostarczenie 1 m3 wody: 1,73 zł

  2. cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:

    1. dla gospodarstw domowych: 2,13 zł

    2. dla pozostałych: 3,70 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 10 lutego 2004 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jezry Wójcik

Uzasadnienie

Proponowana podwyżka jest spowodowana wzrostem kosztów uzyskania wody i kosztów odprowadzenia ścieków o 2,5% w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Koszty materiałowe stanowiące 15% wszystkich kosztów, jakie ponosi zakład wzrosły o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku 2002. Wzrost tych kosztów jest spowodowany zarówno zmianą asortymentową kupowanych materiałów niezbędnych zarówno przy remontach posiadanego majątku, jak również w przypadku usuwania awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Zmiany te wymuszone są:

1. pojawianiem się na rynku coraz lepszych materiałów produkcji krajowej, które dorównują jakością tym sprowadzanym z zagranicy,

2. zastosowanie lepszej jakości materiałów jest opłacalne w dłuższym okresie czasu - wydłuża się okres bezingerencyjnej eksploatacji.

Należy przy tym zauważyć, że materiały krajowe są porównywalne nie tylko pod względem jakościowym z tymi sprowadzanymi z zagranicy, ale także cenowym.

Drugim elementem kosztów, który znacząco wzrósł w tym roku są podatki i opłaty - wzrost o 18%. W całości kosztów opłaty te stanowią ponad 5%. Wzrost ten jest spowodowany zmianami własnościowymi w naszym przedsiębiorstwie, jakie zaszły na przestrzeni tego roku. Uregulowano do końca sprawy przekazania działek w wieczyste użytkowanie, na których działał dotychczas Zakład Wodociągów, a które nie mogły być przekazane ze względu na podziały i regulacje własnościowe.

Kolejnym znaczącym składnikiem kosztów, w którym odnotowaliśmy poważny wzrost obciążeń jest energia elektryczna. Zwiększenie ilości obsługiwanych przepompowni ścieków oraz wzrost kosztów jednostkowych kW energii elektrycznej (podyktowane regulacjami rządu w przedmiocie akcyzy) znalazły swoje odzwierciedlenie w wielkości odnotowanych zobowiązań.

Podjęte w 2002 roku inwestycje wpłynęły na poziom odpisów amortyzacyjnych w roku bieżącym, co spowodowało wzrost kosztów amortyzacji w okresie obliczeniowym o 5%. Najważniejsze inwestycje przeprowadzone w 2003 roku to:

- zakończenie modernizacji przepompowni ścieków na osiedlu Miasteczko,

- wybudowanie nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Morsku (likwidacja starej studni była spowodowana spadkiem jej wydajności w wyniku skolmatowania warstwy wodonośnej wokół filtra),

- rozpoczęcie modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Parowej – obejmuje ona montaż urządzeń piaskownika oraz kraty mechanicznej i przebudowę architektoniczną obiektu dostosowującą go do bieżących potrzeb i wymagań wynikających z zastosowanych urządzeń oraz przepisów BHP, Ppoż., środowiskowych i sanitarnych. Wartość prowadzonych przy modernizacji Przepompowni Centralnej prac przekracza możliwości finansowe Zakładu, dlatego też zaciągnięto kredyt w WFOŚiGW w Toruniu, którego spłata w 2004 roku będzie kosztowała 70.000,00 złotych. Amortyzacja oddanego na początku roku obiektu wpłynie na wzrost kosztów amortyzacji o kolejne 5%. Jednocześnie trzeba nadmienić, że z obiektów przejętych po Wojewódzkim Przedsiębiorstwie, będzie to ostatni obiekt gruntownie modernizowany przez Zakład Wodociągów (historia powstania, najpierw mechanicznej oczyszczalni ścieków, potem piaskownika i przepompowni ścieków przy ul. Parowej sięga czasów powstania wodociągów tj. 1918 roku). Taki sposób finansowania wynika z przyjętego przez Radę Miejską Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Przewiduje on, w przypadku wydatków przekraczających wartość odpisów amortyzacyjnych, posiłkowanie się kredytami i dotacjami.

Należy także pamiętać o pozostałych inwestycjach sieciowych realizowanych przez Zakład Wodociągów tj.:

- sieci kanalizacyjnej na ulicy Wodnej obsługującej Zakład Energetyki Cieplnej oraz obiekty administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i samą siedzibę ZGM – przedsięwzięcie to uporządkuje gospodarkę ściekową na obszarze zlewni ulicy Ciepłej, Witosa, Wodnej. W zakresie realizacyjnym tej inwestycji jest także unormowanie gospodarki wodami deszczowymi oraz popłucznymi z terenu Zakładu Energetyki Cieplnej;

- sieć wodociągowa “Sartowice”, której realizacja jest podyktowana sytuacją finansową gospodarstwa rolnego niewywiązującego się z umowy na dostarczenia wody dla ludności. W roku 2003 otrzymaliśmy pismo od wierzycieli zakładu rolnego informujące o jego trudnej sytuacji. Przystąpiliśmy do opracowania koncepcji a następnie projektu podłączenia wsi Sartowice i miejscowości sąsiednich do wodociągu miejskiego. W okresie jesiennym nastąpiła dwukrotnie awaria na ujęciu, co spowodowało przerwę w dostawie wody na terenie zlewni przez kilka dni. Te wydarzenia oraz ogłoszenie upadłości gospodarstwa rolnego w Sartowicach spowodowały konieczność natychmiastowego przystąpienia do realizacji zadania - termin rozpoczęcia prac – grudzień br.

W roku 2004 nie uda się obniżyć kosztów oczyszczenia ścieków na Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Wzrost o wskaźnik inflacji jest zagwarantowany w umowie podpisanej pomiędzy Zakładem Frantschach Świecie, Urzędem Miejskim a Zakładem Wodociągów. Tegoroczny spadek kosztów ma charakter incydentalny i jest spowodowany upalnym latem i spadkiem ilości nieczystości ciekłych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej. Powoduje to jednak pogorszenie się jakości ścieków we wskaźnikach CHZT i zawiesiny. Kłopoty na oczyszczalni biologicznej muszą pociągnąć za sobą podniesienie kosztów oczyszczalni, bądź inwestycje po stronie dostawcy ścieków, czyli Zakładu Wodociągów.

W trakcie modernizacji Przepompowni Ścieków przy ulicy Parowej zostanie zainstalowana instalacja dozująca koagulant, co ma poprawić jakość ścieków oraz zmniejszyć ich nieprzyjemny zapach a tym samym obniżyć uciążliwość dla otoczenia. Dozowanie koagulantu podniesie jednak koszty odprowadzenia ścieków o 2 grosze na metrze sześc.

Proponowana podwyżka cen spowoduje wzrost obciążenia, łącznie za metr sześcienny wody i ścieków, o 17 groszy brutto.

Przeciętna czteroosobowa rodzina o średnim standardzie wyposażenia mieszkania – bez ciepłej wody –będzie musiała zapłacić (w porównaniu z rokiem bieżącym) o 2,30 zł miesięcznie więcej, a przy podwyższonym standardzie wyposażenia mieszkania – z dostawą ciepłej wody – o 3,88 zł więcej.

Reasumując proponowane wzrosty taryf oparte są na kosztach poniesionych w 2003 roku. Przewidywane zwiększenie nastąpi tylko w amortyzacji w wyniku oddanych do eksploatacji inwestycji oraz pozostałych kosztach w wyniku obsługi zaciągniętego kredytu. Koszty materiałów mogą wzrosnąć w wypadku regulacji cen przez wytwórców oraz w wyniku nowych uregulowań prawnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 12:10:55)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:47:35)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1915