Uchwała Nr 184/04

Uchwała Nr 184/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 29 stycznia 2004r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Świecie ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2002r Nr 38, poz. 707 )

uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2004 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e.

 

W związku z § 30 ust 1 Statutu Gminy Świecie – sesje Rady Miejskiej zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady.

Plan pracy na 2004 rok Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Załącznik do uchwały dostępny jest w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 12:02:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1711