Uchwała Nr 182/03

UCHWAŁA Nr 182/03
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia  29 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 167/03 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§1. W § 1 uchwały Nr 167/03 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2003r., skreśla się stawkę opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej w wysokości 160,- zł, za wypisanie informacji o podmiotach gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                            R a d y    M i e j s k  i  e j
                                                                                                       Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Opłata w wysokości 160,- zł  za wypisanie informacji o podmiotach gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu zostaje skreślona w związku z tym, że czynności te zostały zaliczone do kategorii informacji publicznej.
Jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane z jej przygotowaniem, może pobierać jedynie opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 grudnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2004, 12:57:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911