Uchwała Nr 181/03

UCHWAŁA NR 181/03
R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU
Z DNIA 29 GRUDNIA 2003R.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§1 1.  Przyjąć wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 oraz ustalić plan finansowy  w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Określić ostateczny termin realizacji wydatków, o których mowa w pkt. 1, zgodnie z
załącznikiem nr 1.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

                                                                                               Przewodniczący
                                                                                            R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                                   Jerzy Wójcik         
UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych niezrealizowane wydatki ujęte w budżecie Gminy wygasają z upływem roku budżetowego.
Kontynuowanie tych wydatków w roku następnym jest możliwe pod warunkiem podjęcia przez Radę Miejską, uchwały o wydatkach niewygasających, gdzie określony jest wykaz zadań, ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie oraz plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Zadania przedstawione w Załączniku nr 1, finansowane będą ze środków przekazanych na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego.
W roku bieżącym problemy z realizacją zaplanowanych dochodów mogą spowodować brak środków na zabezpieczenie pełnej kwoty wykazanych zadań.
W przypadku takiej sytuacji nastąpi korekta zaproponowanego wykazu i wydatki na niektóre zadania zaplanowane zostaną w budżecie 2004 roku.
Poniżej opisane zostały powody przesunięcia wydatków na rok następny.
Zadanie pn. "Urządzenie przejścia dla pieszych w Polskim Konopacie" realizowane jest wspólnie z Wojewódzką Dyrekcją Dróg, która zobowiązała się wykonać projekt chodników i zatok przystankowych. Projekt został ukończony w listopadzie 2003r., wobec tego zaszła konieczność przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok następny.
Modernizacja drogi w Chrystkowie została rozpoczęta w 2003r., natomiast ze względu na trudności z uzyskaniem prawa własności gruntu może zostać zakończona w 2004r.
Zakup gruntu w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie jest kosztem kwalifikowanym projektu, który będzie realizowany z udziałem funduszy strukturalnych UE. Warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania tych kosztów jest poniesienie tych nakładów w 2004r. Dopiero po wejściu do UE Polska będzie mogła korzystać ze środków strukturalnych. W związku z powyższym uzasadnione jest poniesienie nakładów, które mogą być kosztem kwalifikowanym w 2004r.
TBS otrzymał promessę na kredyt z KFM i niezwłocznie ogłosił przetarg na budowę budynku 52 mieszkaniowego na wynajem przy ul. Piłsudskiego w Świeciu. Otwarcie ofert odbędzie się 06.01.2004r., natomiast rozpoczęcie budowy planuje się na początek lutego 2004r. w związku z tym udział Gminy przekazany zostanie w następnym roku.
W roku bieżącym dzięki pozyskaniu pomocy od sponsorów powstały oszczędności w planowanych wydatkach na działalność świetlicy, które mają zostać przeznaczone na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze świetlicy oraz z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
Realizację budowy oświetlenia przy przejściu dla pieszych w Polskim Konopacie rozpoczęliśmy w 2003r. Zakupiliśmy materiały potrzebne do budowy oświetlenia, na co otrzymaliśmy dotację od Wojewody. Jednak środki były niższe niż koszt realizacji zadania w związku z tym zakończenie nastąpi w 2004r. przy dofinansowaniu z budżetu.
Budowa linii oświetleniowej przy przystanku autobusowym w Dworzyskach nie została rozpoczęta w 2003r., ponieważ jej realizacja była uzależniona od posiadanych środków budżetowych, które zbilansowały się po wpłynięciu dotacji Wojewody.
Przesunięcie 70.000,- zł dotyczy głównie budowy chodnika przy ul. Dworcowej w Terespolu. W 2003 roku przeprowadzono dwukrotnie przetarg nieograniczony, lecz najniższe oferty zdecydowanie przekraczały środki przygotowane na ten cel w budżecie. Przetargi unieważniono.
Projekt techniczny adaptacji pomieszczeń "Inkubatora Przedsiębiorczości" zostanie przygotowany na początek stycznia 2004. Potrzeba jego wykonania zrodziła się z chwilą wejścia naszej Gminy do zadania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w ramach rewitalizacji terenów powojskowych w Świeciu.
Pierwsza płatność za czynności związane z Menedżerem Projektu na Strefę Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Świeciu przypadnie na wiosnę 2004r.
Wykonanie projektu technicznego na Strefę Rozwoju Gospodarczego
"Vistula Park II"  w Sulnowie uległo przesunięciu w czasie ze względu na rozszerzenie obszaru objętego zadaniem. Również konsultacje z ENEA w Bydgoszczy odnośnie zasilania Strefy nie pozostały bez wpływu na zamknięcie projektu.
Przy modernizacji budynku OKSiR został poszerzony zakres robót budowlanych. W trosce o zapewnienie poprawnej pracy nadbudowy sali lustrzanej zdecydowano o zabudowie stolarki okiennej co umożliwi oddanie sali do użytku.
Prace remontowe na Zamku Krzyżackim przesunięte zostały z powodu opóźnień w wykonaniu projektu.
W dniu 19.01.2004r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu technicznego hali widowiskowo - sportowej w Świeciu. Potrzeba konsultacji ze społeczeństwem lokalizacji zabrała czas potrzebny na wykonanie projektu.

Załącznik do uchwały dostępny jest w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 grudnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2004, 12:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1803