Uchwała Nr 180/03

Uchwała  Nr 180/03
R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia  29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 123/03 Rady Miejskiej  w Świeciu z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002 - 2008.

                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. " e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

uchwala się  co następuje :

§1.Wprowadzić zmiany w Harmonogramie i źródłach finansowania wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2002 - 2008  stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 123/03 Rady Miejskiej, którego nową treść stanowić będzie załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                           Przewodniczący
                                                                                             Rady Miejskiej
                                                                                               Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaproponowało Gminie Świecie realizowanie wspólnego projektu na terenie byłej  jednostki wojskowej, którego celem jest zrewitalizowanie tego terenu i przystosowanie poszczególnych nieruchomości do funkcji zgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego.    Projekt ten spełnia warunki Priorytetu 3 Działania 3. 2.  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i może być dofinansowany ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Benificjentem pomocy unijnej i prowadzącym projekt jest Powiat Świecki, natomiast Gmina musi zapewnić wymagany udział własny w części dotyczącej majątku Gminy.
Przyjęcie tego  projektu jako wieloletniego zadania inwestycyjnego pozwoli nam na zaplanowanie montażu finansowego z udziałem pieniędzy z EFRD w wysokości 75 % jego wartości.
Pozostałe zmiany w harmonogramie wynikają z faktu zwiększenia finansowania projektów  budowy kanalizacji z WFOŚiGW i zmniejszenia udziału środków SAPARDU na projekt kanalizacji sanitarnej w Czaplach i Ernestowie.
Projekt budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 został również przedłożony do realizacji z udziałem środków strukturalnych UE.
Ostatnio wprowadzone zmiany w ZPORR pozwalają na realizacje projektów oświatowych z EFRD, stąd proponowana zmiana źródeł finansowania tego projektu.

Załącznik do uchwały dostępny jest w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 grudnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2004, 12:34:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023