Uchwała Nr 179/03

UCHWAŁA  NR 179/2003
R A D Y   M I E J S K I E J  w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2003.

                                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz  art. 109 ustawy o finansach publicznych  z  dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)


uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków  GFOŚr i GW  na rok 2003  zmienionej:
- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,
- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.
- Uchwałą Nr 119/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r.
- Uchwałą Nr 135/03 Rady Miejskiej z dnia 18 września 2003r.
- Uchwałą Nr 161/03 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003r.
- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 303/03 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2003r
- Zarządzeniem Nr 321/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 sierpnia 2003r.
- Zarządzeniem Nr 331/03 Burmistrza Świecia z dnia 12 września 2003r.
- Zarządzeniem Nr 339/03 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2003r.
- Zarządzeniem Nr 398/03 Burmistrza Świecia z dnia 6 listopada 2003r.
- Zarządzeniem Nr 417/03 Burmistrza Świecia z dnia 27 listopada 2003r.
- Zarządzeniem Nr 439/03 Burmistrza Świecia z dnia 22 grudnia 2003r.


1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę  1.190.945,-zł, plan po zmianach wynosi  
    53.798.566,- zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.190.945,-zł, plan po zmianach wynosi  
    54.886.566,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2 Dokonuje się zmian,  w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej- Przychody i wydatki
      GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

                                                                             Przewodniczący

                                                                         R a d y  M i e j s k i e j

                                                                                Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z korekty planu dochodów
i związanych z tym oszczędności. Bieżąca analiza budżetu Gminy, potwierdza informację z Urzędu Skarbowego o niższym od planowanego wpływie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W celu urealnienia planu dochodów zmniejsza się udział w tym podatku o 700.000,- zł (rozdz. 75621).
Ponadto zmniejsza się o 500.000,- zł (rozdz. 75621) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tytułu tego podatku są dużo niższe od szacunków przesłanych Gminie przez Ministerstwo, a informacja o wykonaniu budżetu państwa, które jest dystrybutorem tego podatku wskazuje, że plan budżetu państwa, a co za tym idzie budżetu Gminy nie zostanie zrealizowany w założonej wysokości.
Otrzymaliśmy wyrównanie refundacji za wypłatę dodatków mieszkaniowych w formie dotacji celowej w związku z tym zwiększa się plan o kwotę 5.214,- zł (rozdz. 85315) zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Nowym dochodem Gminy jest opłata produktowa, która w bieżącym roku szacowana jest na kwotę 3.841,- zł (rozdz. 90020). Środki te zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej, muszą zostać przeznaczone na działalność związaną
z gospodarką odpadami w związku z tym zwiększa się tę kwotę rozdz. 90002, z którego uregulowane zostaną rachunki za segregację odpadów.
Obniżenie planu dochodów o łączna kwotę 1.200.000,- zł zostanie pokryte przez oszczędności w następujących wydatkach:
- Urząd Miejski - 134.852,- zł (rozdz. 75023);
- prace publiczne (w związku z refundacją wypłat przez Biuro pracy oraz dużą absencją pracowników) - 250.000,- zł (rozdz. 75095);
- odsetki od kredytów pożyczek i obligacji - 180.000,- zł (rozdz. 75702);
- poręczenia i gwarancje - 535.148,- zł (rozdz. 75704);
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 100.000,- zł (rozdz. 90015).
W ramach środków sołeckich dokonuje się zmian między zadaniami, zwiększając
o 6.000,- zł (rozdz. 75095) plan wydatków na utrzymanie świetlic i zmniejszając o tę samą kwotę wydatki na bieżące utrzymanie dróg wiejskich (rozdział 60095) w następujących sołectwach: Wiąg o 1.000,- zł; Czaple o 4.000,- zł; Sulnówko
o 1.000,- zł.
W ramach zaplanowanych środków na budowę oświetlenia w Gminie (rozdz. 90015), poszerza się to zadanie o wykonanie oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych w Polskim Konopacie. Zadanie to planowane było do realizacji z dotacji Wojewody, która była niższa niż koszty realizacji inwestycji w związku z tym finansowanie tego oświetlenia konieczne jest z oszczędności powstałych w środkach własnych.
W ramach rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykreśla się zadanie to opracowanie nowej mapy ewidencyjnej wsi Terespol Pomorski i Polski Konopat.
Zadanie to polegające na opracowaniu nowej mapy ewidencyjnej w/wym. wsi proponujemy wykonać w kolejnych latach. Do końca 2003r. w Starostwie Powiatowym będzie opracowana mapa numeryczna dla w/wym. wsi, której dane będzie można wykorzystać dla stworzenia nowej mapy ewidencyjnej.
Środki z tego zadania pozostawić na przygotowanie nieruchomości do wykupu w strefach inwestycyjnych VISTULA PARK I i VISTULA PARK II, które są objęte wnioskami do funduszy PHARE i strukturalnych unii Europejskiej.

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwałą Rady Miejskiej z 30 października br. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2003r., wprowadzone zostało nowe zadanie - budowa kolektora wodociągowego łączącego Wiąg z Sartowicami. Przeznaczona została na to kwota 134.191,- zł z GFOŚr i GW. Zadanie to jest w trakcie realizacji i wykonuje je Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Po dokładnym przeanalizowaniu procesu realizacji tego zadania korzystne będzie dokapitalizowanie tą kwotą spółki ZWiK zamiast dokonania zakupów niezbędnych materiałów. Spółka realizując z własnych środków to zadanie będzie mogła rozliczyć podatek VAT naliczony przy realizacji tego zadania. Dlatego zmienia się kwalifikacji przeznaczonej kwoty z zakupów na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
o kwotę 134.000,- zł tj.  268 udziałów, a pozostała kwota 191,- zł pozostaje jako środki na koniec roku.

 

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 grudnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2004, 12:07:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805