Uchwała Nr 178/03

Uchwała Nr  178/03
R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia  29 grudnia 2003 r.

w sprawie opłaty targowej

                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),  art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1, 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§1.Ustala   się  dzienną  opłatę targową  od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży  na targowiskach, placach targowych lub w innych miejscach, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidywanych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez podmioty prowadzące targowiska.
2.Wysokość opłaty jest niezależna od czasu sprzedaży.

§3.1. Pobór  opłaty targowej następować będzie w drodze inkasa.
2. Inkasa opłaty targowej może dokonywać każda osoba fizyczna lub prawna na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Świecia, w której zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§5.Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  : Nr 192/2000 z  27 stycznia 2000r.           w sprawie opłaty targowej, Nr 199/2000 z 2 marca 2000r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej, Nr 378/01 z  18 października 2001r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 192/2000 Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej, Nr  442/02 z  27 maja 2002r.  w sprawie zmiany w uchwale Nr 192/2000 Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej.

§6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

                                                                                                Przewodniczący
                                                                                           R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                                   Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

        Nieniejszy Projekt uchwały wprowadza zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Nr 192/2000 z dnia 27 stycznia 2000r. ze zmianami.
Uregulowania te dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zróżnicowania opłat w tabeli dziennych opłat targowych będącej załącznikiem nr 1 do uchwały pomiędzy opłatami pobieranymi za miejsca targowe na gruntach komunalnych, a opłatami na targowiskach zorganizowanych na gruntach niekomunalnych.
Opłata za standardowe stoisko o pow. 12m2 poza miejscem targowym (art. Przemysłowe) wynosić będzie 42,-zł, natomiast na targowisku komunalnym  25,-zł.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 grudnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2004, 12:00:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253