Uchwała Nr 177/03

Uchwała Nr 177/03
R a d y  M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia  29 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowej

                                    Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami),

  uchwala się co następuje:

§1.Wyznacza się następujące miejsca na gruntach komunalnych do prowadzenia działalności targowej na terenie  Gminy Świecie:
1)Targowisko Miejskie przy ul. Parkowej,
2)plac targowy przy ul. Ks. Krausego 1 - wyznacza się 87 stanowisk do prowadzenia handlu w tym:
a)o wymiarach  4 x 4  -  10 stanowisk,
b)o wymiarach  3 x 4  -  50 stanowisk,
c)o wymiarach  3 x 2  -  27 stanowisk do drobnej sprzedaży owoców i warzyw,
3)dopuszcza  się  drobną  sprzedaż  warzyw , owoców i  kwiatów  przy ul. Kościuszki  i przy  ul. Tucholskiej,
4)place przy głównych wejściach do cmentarzy.

§2.Prowadzenie handlu obwoźnego na terenach komunalnych innych niż wskazane w     § 1 jest zabronione.

§3.Działalność targowiskowa może być prowadzona w innych miejscach niż wskazane    w § 1,  jeśli nie zabraniają tego odrębne przepisy, po opłaceniu stosownej opłaty targowej.

§4.Targowiska wiejskie mogą być organizowane przez rady sołeckie.

§5.Za dzierżawę stanowiska targowego pobierana jest opłata, zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Świecia w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych na  2004r.

§6.Administrowanie targowiskami i placami targowymi obejmuje:
1)utrzymanie porządku i czystości na obszarze przeznaczonym na targowanie,
2)egzekwowanie postanowień wynikających z Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,
3)pobór opłaty targowej.

§7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§8.Tracą moc  uchwały Rady Miejskiej w Świeciu : Nr 191/2000 z dnia 27 stycznia 2000r.  w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie miasta i gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej, Nr 302/01 z 8 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie miasta i gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej,                    Nr 377/01 z 18 października 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 191/2000 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie miasta i gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej, Nr 441/02 z 27 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 191/2000 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie miasta i gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności targowiskowej.

§9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                R a d y  M i e j s k i e j
                                                                                                        Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

                   Niniejszy projekt wprowadza zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Nr 191/2000 z dnia 27 stycznia 2000r. ze zmianami.
Zmiany te polegają na wprowadzeniu uregulowań dot. opłat za dzierżawę miejsc targowych, które obecnie reguluje zarządzenie Burmistrza Świecia w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Załącznik do uchwały dostępny jest w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (29 grudnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2004, 11:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2292