Uchwała nr 176/03

UCHWAŁA NR 176/03
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty

                                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§1. Ustalić strefę płatnego parkowania przy następujących ulicach:
- ul. Klasztorna od ul. Mickiewicza do ul. Sądowej;
- ul. 10-go Lutego od ul. Mickiewicza do ul. Sądowej;
- ul. Kopernika;
- ul. Batorego;
- Duży Rynek;

§2. Ustalić stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości:
1)za pół godziny - 0,70 zł;
2)za 1 godzinę - 1,50 zł;
3)za każdą następną rozpoczętą godzinę - 1,50 zł
4)miesięczną opłatę abonamentową
- dla mieszkańców zamieszkujących stale na terenie strefy płatnego parkowania - 8 zł;
- dla pozostałych mieszkańców - 120 zł.

§3. Ustalić, że opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze, w godzinach 900 - 1700.

§4. 1. Ustalić pobór opłat  określonych w § 2 pkt 1 - 3  poprzez parkomaty, natomiast do czasu ich zainstalowania - poprzez inkasenta.
2. W przypadku opłaty abonamentowej, wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego do ostatniego dnia  miesiąca, poprzedzającego miesiąc korzystania z abonamentu.

§5. Zwolnić z opłat za parkowanie oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, zaparkowane w miejscach oznakowanych.

§6. 1.Ustalić opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty parkingowej w wysokości 50 zł.     
2. Pobór opłaty następować będzie przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, za pokwitowaniem.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§8.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                          Rady Miejskiej
                                                                                                                           Jerzy Wójcik
                                                                    Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953) zaszła konieczność wyznaczenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (5 grudnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (11 grudnia 2003, 08:40:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2218