Uchwała Nr 175/03

UCHWAŁA  Nr 175/03
R A D Y  M I E J S K I E J  W  Ś W I E C I U
z dnia 9 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmian.) art. 10 ustawy z  dnia  12  stycznia  1991r. o  podatkach   i  opłatach  lokalnych  (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek  podatku  od  środków  transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       -       500,-zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie      -       850,-zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton            -       950,-zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.300,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.200,-zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
- o liczbie osi - trzy                     -    1.450,-zł
- o liczbie osi - cztery i więcej       -    1.300,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - trzy                     -    1.600,-zł
- o liczbie osi - cztery i więcej       -    1.550,-zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej       -    1.654,-zł


3. Od  samochodów  ciężarowych  z  innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych (np. resor) o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.350,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.300,-zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
- o liczbie osi - trzy                     -    1.500,-zł
- o liczbie osi - cztery i więcej       -    1.400,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - trzy                                -    2.200,-zł
- o liczbie osi - cztery i więcej                  -    2.100,-zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej                  -  2.452,80zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony             -       550,-zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton         -       550,-zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton            -       800,-zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne,  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie         -       900,-zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.300,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.250,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.400,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.250,-zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.500,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.400,-zł
e) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.900,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.750,-zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.000,-zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.800,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.750,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.800,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.770,-zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -  1.937,76zł
- o liczbie osi - trzy          -   1.830,-zł
e) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -   2.368,-zł
- o liczbie osi - trzy          -  2.548,65zł
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton        -     300,-zł
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna         -       400,-zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
- o liczbie osi - jedna         -       500,-zł
- o liczbie osi - dwie           -       400,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - jedna         -       800,-zł
- o liczbie osi - dwie           -       750,-zł
- o liczbie osi - trzy            -       700,-zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -       850,-zł
- o liczbie osi - trzy          -       750,-zł
e) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.150,-zł
- o liczbie osi - trzy          -       950,-zł

9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna         -       450,-zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 23 ton:
- o liczbie osi - jedna         -       600,-zł
- o liczbie osi - dwie          -       500,-zł
c) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - jedna         -     1.150,-zł
- o liczbie osi - dwie           -     1.050,-zł
- o liczbie osi -trzy             -        950,-zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -     1.300,-zł
- o liczbie osi - trzy          -     1.200,-zł
e) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie         -    1.700,-zł
- o liczbie osi - trzy          -    1.300,-zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                         -       650,-zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc       -    1.200,-zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.

§4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 9/02 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2003r.

                                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                                          R a d y  M i e j s k i e j
                                                                                                                                Jerzy  Wójcik
                                                                     U z a s a d n i e n i e

Nowelizacja ustawy w zakresie podatku od środków transportowych radykalnie zmieniła sposoby, rodzaje i stawki opodatkowania pojazdów.
Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu   podatkiem  od  środków  transportowych podlegają:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i  poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.
Zgodnie z ustawą ustalone zostały stawki maksymalne, jakimi można opodatkować pojazdy oraz wprowadzono dolną granicę, czyli stawki minimalne podatku, które muszą być uwzględnione przy uchwalaniu stawek podatkowych od środków transportowych.
Stawki minimalne przeliczone są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na  dzień 1 października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku bazowym , w przypadku, gdy wskaźnik jest wyższy niż 5% . Za rok bazowy uznaje się rok 2000, w którym kurs EURO wyniósł 3,9562zł. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs EURO ustalony na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W związku z tym, że na dzień 1 października 2003r. kurs EURO wyniósł 4,5685zł, a zatem wskaźnik wynosi 15,48%. W roku 2004 obowiązywać będą stawki minimalne podatku od środków transportowych ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów. W przypadku, gdy górna granica stawki podatku jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, górnej granicy stawki nie uwzględnia się i stosuje się stawkę minimalną.

Załączniki do uchwały dostępne są w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (5 grudnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (11 grudnia 2003, 08:18:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131