Uchwała Nr 173/03

UCHWAŁA NR 173/03    
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Świecia

                                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 3, § 6, § 7  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 33, poz. 264),

uchwala się , co następuje :

§1.Ustalić wynagrodzenie dla Burmistrza Świecia w wysokości 9.220,- zł według następujących składników :
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości         -  4.600,- zł,
- dodatek funkcyjny w wysokości                    -  1.800,- zł,
- dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości odpowiadającej procentowemu wskaźnikowi
aktualnego stażu pracy, w wysokości              -    920,- zł,
- dodatek specjalny w wysokości                    -  1.900,- zł, 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 roku.
§4.Traci moc uchwała Nr 85/03 Rady Miejskiej  w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla  Burmistrza Świecia.


                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                      R a d y  M i e j s k i e j
                                                                                                                              Jerzy Wójcik
U z a s a d n i e n i e

Podstawą dla ustalenia wysokości płacy Burmistrza jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W składnikach wynagrodzenia uwzględniono maksymalne stawki w wynagrodzeniu zasadniczym i dodatku funkcyjnym. Dodatek specjalny przyznany  na czas  nieokreślony wynosi 29,7% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Maksymalna wysokość tego dodatku może wynosić 40 %.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (4 grudnia 2003, 09:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1955