Uchwała Nr 172/03

UCHWAŁA NR  172/03
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia  27 listopada 2003r.

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 23/11 we wsi Morsk gmina Świecie.

                                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami ) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr  80 poz. 717 )  oraz w związku z uchwałą Nr 70/03   Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpie-nia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 23/11 po-łożonej we wsi Morsk

uchwala się co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 23/11 we wsi Morsk w gminie Świecie, w zakresie określonym w dalszych przepi-sach uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§2.1. Uchwała niniejsza ustanawia na terenach objętych miejscowym planem zagospoda-rowania przestrzennego, przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami składającymi się z cyfr i liter oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów naka-zy, zakazy i warunki.
2.Oprócz przepisów niniejszej uchwały, na terenach objętych planem, mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.
§3. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1)granice opracowania planu;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania - obowiązujące;
3)linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu - obowiązujące;
4)nieprzekraczalne linie zabudowy i wymiarowanie.
§4. Ustalenia wspólne dla terenów objętych planem :
1.Na terenie, o którym mowa w §1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe: usługi z za-kresu handlu, rzemiosła, drobnej wytwórczości, obsługi ludności oraz magazyny, zgodnie
z warunkami ustalonymi w Rozdziale 2.
2.Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)lokalizacja zabudowy zgodnie z zasadami określonymi przepisami szczegółowymi i na rysunku planu;
2)zakaz lokalizacji funkcji usługowych i produkcyjnych, mogących powodować trwałe oraz okresowe uciążliwości dla otoczenia;
3)dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej pod warunkiem, że prowadzona działalność usługowa będzie nieuciążliwa dla mieszkalnictwa;
4)wymaga się aby min. 30 % powierzchni nowopowstałej działki była zagospodarowana zielenią ozdobną lub użytkową;
5)wymaga się aby w granicy działek zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc postojo-wych, uzależnioną od sposobu użytkowania terenu.
3.Ustala się następujące wymagania dla zabudowy:
1)realizowana zabudowa winna być lokalizowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw szczególnych wraz z ich aktami wykonawczymi;
2)realizowana zabudowa w swojej formie architektonicznej winna charakteryzować się szczególną dbałością. Lokalizowane budynki na działce winny posiadać zharmonizo-wany ze sobą wystrój architektoniczny.
3)wysokość budynków mieszkalnych ustala się do dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym. Dachy budynków wysokie, wielopołaciowe. Wskazane pokrycie dachów ceramiczne lub podobne.
4.Ustala się zasady uzbrojenia terenu:
1)zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci na warunkach określonych przez gestora sieci;
2)odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przejściowo na warunkach określonych przez gestora sieci;
3)dla potrzeb ochrony pożarowej należy wykonać, określone przepisami szczególnymi hydranty, w ilości odpowiadającej potrzebom,
4)zasilanie w energię elektryczną zgodnie z wymaganiami gestora sieci;
5)oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z zachowaniem wymogów obrony cywilnej lub z możliwością przystosowania do jej potrzeb;
6)dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła ze wskazaniem instalowania urządzeń wykorzystujących ekologiczne paliwa (energia elektryczna, gaz, olej);
7)budowę sieci telefonicznej planować pod nawierzchniami utwardzonymi w kanalizacji teletechnicznej, a na terenach nie podlegających utwardzeniu kablami doziemnymi;
8)gromadzenie odpadów stałych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
5.Przez teren objęty opracowaniem planu przebiega rurociąg drenarski Ć 200 mm odpro-wadzający wody z obszaru zdrenowanego wsi Morsk przewidziany do bezwzględnego zacho-wania. Wszelkie opracowania techniczne wymagają uzgodnienia z Gminną Spółką Wodną.
6.Na terenach objętych opracowaniem, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji na obiekty zabytkowe, należy prace przerwać i powiadomić o tym fakcie powiadomić Woje-wódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe.

§5. Ustanawia się ustalenia szczegółowe dla obszaru wymienionego w §1, obejmującego poszczególne tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które należy stosować łącznie z przepisami ogólny-mi zawartymi w Rozdziale 1.
1. 1 U,UH,UR,MN - Teren usług z zakresu obsługi ludności, handlu i rzemiosła z możli-wością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Wprowadza się obowiązek ochrony funkcji mieszkaniowej przed skutkami prowadzonej działalności usługowej. Lo-kalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
2. 2 UH,UR,S - Teren usług z zakresu handlu, rzemiosła, drobnej wytwórczości i magazy-nów. Wprowadza się ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności do granic wła-snej działki. Lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
3. 3 KD i 4 KD - Drogi dojazdowe zakończone placem do zawracania. Szerokość w li-niach rozgraniczających 10 m.
§6. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.

Rozdział 3
Przepisy końcowe.

§7.1. W zakresie uregulowania niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecia uchwalonego uchwałą Nr 421/93 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 1993r opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-twa Bydgoskiego Nr 11, poz. 150 z dnia 9 sierpnia 1993r. z późn. zmianami )
2. W wymienionym w ust. 1 planie wprowadza się zmiany porządkowe polegające na:
1)wkreśleniu na rysunek planu miasta, granic terenu objętego niniejszą uchwałą oraz wpi-saniu nowego symbolu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2)wprowadzeniu do tekstu planu miasta symbolu terenu określonego w załączniku
Nr 2 objętego niniejszą uchwałą oraz wprowadzeniu następującego zapisu: Realizacja zgodnie z uchwałą Nr  172/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003r
§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                      R a d y    M i e j s k i e j
                                                                                                                           Jerzy Wójcik
Uzasadnienie

Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący dz. 23/11 położoną we wsi Morsk został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) i przedłożony Radzie Miejskiej w Świeciu celem zatwierdzenia.
W okresie wyłożenia powyższego planu nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (4 grudnia 2003, 08:31:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1881