Uchwała Nr 171/03

UCHWAŁA  NR  171/03
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 27 listopada  2003r

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Wodnej w mieście Świeciu.

                                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami ) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ) w związku z uchwałą Nr 63/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wodnej w mieście Świeciu 


uchwala się  co następuje:


§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wodnej w mieście Świeciu w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Rozdział 1
Przepisy ogólne.


§2.1. Uchwała niniejsza ustanawia na terenie objętym miejscowym planem zagospodaro-wania przestrzennego, przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia i sposobu zago-spodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami skła-dającymi się z cyfr i liter oraz określa konieczne dla zamierzonych celów nakazy, zakazy i wa-runki.
2.Oprócz przepisów niniejszej uchwały, na terenie objętym planem, mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.
§3.Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:
1)granice opracowania planu;
2)linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania - obowiązujące;
3)linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu;
4)nieprzekraczalne linie zabudowy i wymiarowanie.

§4.Ustalenia wspólne dla terenów objętych planem:
1.Przedmiotem ustaleń planu są tereny rzemiosła produkcyjnego, składów i usług oraz te-reny komunikacji.
2.Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)lokalizowanie zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegóło-wych i na rysunku planu;
2)uciążliwość wynikająca z działalności produkcyjnej nie może przekraczać granicy te-renu ustalonej planem, a w procesach technologicznych obowiązuje zastosowanie środków technicznych skutecznie chroniących środowisko i zdrowie ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem;
3)wymaga się aby w granicach działki zabezpieczyć odpowiednią powierzchnię parkin-gową o wielkości uzależnionej od sposobu użytkowania terenu;
4)wskazane wprowadzenie zieleni ozdobnej, osłonowej o charakterze izolacyjnym (wzdłuż granic terenu lub przy ciągach komunikacyjnych).

2.Ustala się następujące wymagania dla zabudowy:
1)realizowana zabudowa winna być lokalizowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw szczególnych wraz z ich aktami wykonawczymi obowiązującymi w czasie reali-zacji;
2)realizowana zabudowa w swojej formie architektonicznej winna charakteryzować się szczególną dbałością. Lokalizowane obiekty na działce winny posiadać zharmonizo-wany ze sobą wystrój architektoniczny.

3.Ustala się zasady uzbrojenia terenu:
1)zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci miejskiej na warunkach określonych przez ge-stora sieci;
2)odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej według ustaleń dla poszczególnych terenów na warunkach określonych przez gestora sieci;
3)dla potrzeb ochrony pożarowej należy wykonać, określone przepisami szczególnymi hydranty, w ilości odpowiadającej potrzebom,
4)zasilanie w energię elektryczną zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci;
5)oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z zachowaniem wymogów obrony cywilnej lub z możliwością przystosowania oświetlenia do jej potrzeb;
6)zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub przez ogrzewanie indywidu-alne z użyciem paliw ekologicznych;
7)budowę nowej sieci telefonicznej planować pod nawierzchniami utwardzonymi w ka-nalizacji technicznej, a na terenach nie podlegających utwardzeniu kablami doziem-nymi;
8)gromadzenie odpadów stałych zgodnie z przepisami szczególnymi.

4.Na terenie objętym planem w przypadku natrafienia w trakcie realizacji na obiekty zabyt-kowe, należy prace przerwać i o fakcie znaleziska powiadomić Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe.


§5.Ustanawia się ustalenia szczegółowe dla obszaru wymienionego w §1 obejmującego poszczególne tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami, zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 1 niniejszej uchwały, które należy stosować łącznie z przepisami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 1.
1. 1 U,UH,UR - Teren przeznaczony pod usługi z zakresu handlu, rzemiosła i innych
z możliwością dopuszczenia funkcji mieszkaniowej w wypadku adaptacji na ten cel ist-niejącego budynku o charakterze dworku. Przy lokalizacji funkcji mieszkaniowej wpro-wadza się obowiązek jej ochrony przed skutkami prowadzonej działalności usługowej. Pozostałe, istniejące obiekty w zależności od potrzeb, można adaptować lub wyburzyć. Lokalizacja nowych obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy poka-zanych na rysunku planu.
2. 2 UR,UH,P,S - Teren usług z zakresu rzemiosła produkcyjnego, handlu, przemysłu usługowego oraz magazynów i składów. Istniejące obiekty w zależności od potrzeb mo-gą być adaptowane lub wyburzone. Lokalizacja nowych obiektów z zachowaniem nie-przekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
3. 3 UR,UH,S - Teren usług z zakresu rzemiosła, handlu i składów. Wymagana rekultywa-cja terenu w celu przystosowania go do nowej funkcji. Lokalizacja obiektów z zachowa-niem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
4. 4 UR,UH,P,S - Teren usług z zakresu rzemiosła, handlu, przemysłu, magazynów
i składów. Wymagana rekultywacja terenu w celu przystosowania go do nowych form użytkowania. Lokalizacja obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
5. 5 UR,UH,P,S - Teren usług z zakresu rzemiosła, handlu, przemysłu i drobnej wytwór-czości oraz magazynów i składów. Wymaga się wprowadzenia zieleni w terenach przy-legających do skarp w celu ich umocnienia. Lokalizacja obiektów z zachowaniem nie-przekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.
6. 6 UR,UH,P,S - Teren usług z zakresu rzemiosła, handlu, przemysłu i składów. Lokaliza-cja zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysun-ku planu.
7. 7 UR,UH,S; 8UR,UH,S - Teren usług rzemiosła, handlu i składów. Zabudowa bez pod-piwniczenia z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego. Lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.
8. 9 ZP,US - Tereny zielone o charakterze parkowym z możliwością lokalizacji placu pod objazdowe urządzenia rozrywkowe (cyrk, wesołe miasteczko, itp.) oraz tereny sporto-we. Z uwagi na dotychczasowe użytkowanie, teren wymaga oczyszczenia i rekultywacji. Wprowadza się zakaz zabudowy stałej z uwagi na występujące zagrożenie powodziowe wynikające z okresowych wezbrań rzeki Wdy.
9. 10 KL - Ulica lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m. W ciągu prze-biegu ulicy plac z możliwością urządzenia parkingów.
10. 11 KL - Ulica lokalna. Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m.
11. 12 KL - Ulica lokalna zakończona placem do zawracania. Szerokość w liniach rozgrani-czających 12,0 m.
12. 13 EE - Teren urządzeń elektroenergetycznych - projektowana stacja transformatorowa.
13. 14 KS - Teren istniejących garaży - podlegający adaptacji.
14. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych to: 10 KL, 11 KL, 12 KL, 13 EE.

§6.Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.

Rozdział 3
Przepisy końcowe.


§7.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecia uchwalonego uchwałą Nr 421/93 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym  Woje-wództwa Bydgoskiego Nr 11, poz. 150 z dnia 9 sierpnia 1993r. 
2.W wymienionym w ust. 1 planie wprowadza się zmiany porządkowe polegające na:
1)wkreśleniu na rysunek planu miasta, granic terenu objętego niniejszą uchwałą oraz wpi-saniu nowego symbolu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2)wprowadzeniu do tekstu planu miasta symbolu terenu określonego w załączniku
Nr 2 objętego niniejszą uchwałą oraz wprowadzeniu następującego zapisu: Realizacja zgodnie z uchwałą Nr 171.03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003r.
§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                  R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                                                       Jerzy Wójcik
Uzasadnienie

Planu Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Wodnej w Świeciu został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) przedłożony  Radzie Miejskiej w Świeciu celem jego zatwierdzenia.
W okresie wyłożenia powyższego planu nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (4 grudnia 2003, 07:59:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1874