Uchwała Nr 170/03

UCHWAŁA  Nr  170/03
RADY MIEJSKIEJ  w ŚWIECIU
z dnia 27 listopada  2003  r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ).

                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz  art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z  późn. zmianami )  w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz  .U. Nr 80 poz. 717 ) w związku z uchwałą nr 478/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wojska Polskiego w rejonie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi publiczne.

uchwala się  co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wojska Polskiego w Świeciu.
2.Ustala się przeznaczenie i określa zasady zagospodarowania terenów oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości objętych planem, o którym mowa w ust. 1., określonych na rysunku planu symbolami składającymi się z cyfry i litery.

§2.1.Ustalenia planu stosownie do potrzeb wynikających z przeznaczenia poszczególnych terenów określają:
1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania, zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym nieprzekraczalne linie zabudowy oraz gabaryty obiektów,
4) zasady ochrony wartości przyrodniczych,
5) zasady obsługi w zakresie komunikacji,
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
2. Ustalenia planu określone są w:
1)dziale II zawierającym ogólne zasady kształtowania całego obszaru objętego uchwałą,
2)dziale III zawierającym indywidualne zasady zagospodarowania w stosunku do poszczególnych terenów, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie ustaleń zawartych w dziale II.
3. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji dotyczących terenów:
1)objętych uchwałą - jako podstawa prawna,
2)graniczących z terenem objętym uchwałą - jako materiał pomocniczy.

§3.1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu stanowiący załącznik graficzny.
 2. Rysunek planu sporządzony jest w skali 1:1000 i obowiązuje zgodnie z legendą określającą znaczenie zastosowanych w nim symboli składających się z cyfr i liter.

§4. Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

§5. Ilekroć w uchwale lub w rysunku planu jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały,
2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w danej chwili przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", "Prawo budowlane", "Ustawa o drogach publicznych", "Ustawa o gospodarce nieruchomościami", "Ustawa prawo ochrony środowiska" i inne regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,
3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć przeznaczoną pod zabudowę część terenu, która jest lub będzie wydzielona geodezyjnie,
4) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczeniem dla potrzeb mieszkających w nim rodzin, budynkami garażowymi i gospodarczymi,
5) dostępności do drogi publicznej - należy przez to rozumieć dostępność zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także dostępność przez układ dróg dojazdowych posiadających zjazdy lub zjazd do drogi publicznej,
6) drodze dojazdowej - należy przez to rozumieć drogę publiczną obsługującą obszar objęty uchwałą, stanowiącą dojazd do zabudowy jednorodzinnej,
7) drodze lokalnej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną do kategorii dróg publicznych, włączoną do drogi powiatowej poprzez skrzyżowanie z drogą zbiorczą,
8) przeznaczeniu lub funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
9) przeznaczeniu - funkcji dopuszczalnej lub uzupełniającej - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia innego niż podstawowe, które ją uzupełnia lub wzbogaca,
10) teren zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie, także zakrzewienia skarp, skwery itp.,
11) powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu działki, pokrytą roślinnością (naturalną lub urządzoną), stanowiącą powierzchnię ekologicznie czynną,
12) dostępności ogólnej - należy przez to rozumieć dostęp do terenu nie limitowany, w szczególności ogrodzeniem i zakazem wstępu,
13) dostępności ograniczonej - należy przez to rozumieć dostęp do terenu limitowany ogrodzeniem i zakazem wstępu osobom nie związanym z zamieszkaniem lub obsługą obiektów na danym terenie,
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji publicznej, wydzielonych pasów infrastruktury technicznej oraz strefy ochronnej cmentarza, poza którą nie może być wysunięte podstawowe lico budynku. Dopuszcza się nieznaczne jej przekroczenia dla wysuniętych wiatrochronów, przybudowanych pomieszczeń na urządzenia techniczne, odpadki itp., zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów i elementów wystroju architektonicznego. Jeżeli na rysunku planu nie wyznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg publicznych, tzn., że linia zabudowy wyznaczona będzie w oparciu o przepisy szczególne.


DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO UCHWAŁĄ

Rozdział I
Przeznaczenie terenu objętego planem

§6.1. Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się odpowiednio następujące funkcje:
1) mieszkaniową jednorodzinną - oznaczoną literą M.,
2) usług publicznych - oznaczonych literami: U i UZ,
3) mieszkaniowo-usługową - oznaczoną literami M/U,
4) zieleni publicznej - oznaczonej literami ZP, i izolacyjnej - oznaczonej literami ZI
5) komunikacyjną z przeznaczeniem na:
a) drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe oznaczone literami odpowiedni: KZ, KL i KD
b) przejścia piesze i pieszo-rowerowe oznaczone literami KX,
c) parkingi wydzielone i zespoły garażowe - oznaczone literami KS.
2. Przeznaczenie podstawowe terenu pod daną funkcje oznacza dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej oraz obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejących i projektowanych sposobów zagospodarowania i obejmuje w szczególności:
1) chodniki i ścieżki rowerowe,
2) obiekty i urządzenia związane z gospodarką odpadami,
3) parkingi w terenie usług publicznych i terenach mieszkaniowo-usługowych,
4) sieci rozdzielcze i przyłącza infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi obiektami,

§7.1. Tereny wyznaczone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
1) ściśle określonymi, które poprowadzone są po śladzie granic geodezyjnych i oznaczone na rysunku planu linią ciągłą,
2) orientacyjnymi, które nie mają oparcia w granicach geodezyjnych i oznaczone są na rysunku planu linią przerywaną.
2. Tereny oznaczone są na rysunku planu symbolami składającymi się z cyfr i liter, które oznaczają:
1) kolejny porządkowy numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi - oznaczenie cyfrowe,
2) symbol użytkowania - oznaczenie literowe zgodne z § 6.
3. Jeżeli symbole oznaczające sposoby użytkowania występują po ukośniku (/)
wówczas wymienione sposoby użytkowania terenu traktowane są równorzędnie i mogą występować zarówno samodzielnie jak i łącznie.


Rozdział II
Ochrona wartości kulturowych


§8.1.Obszar opracowania miejscowego planu znajduje się w strefie "B" ochrony konserwatorskiej oraz w strefie "W" ochrony archeologicznej (potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych).
2. Dla obszaru opracowania ustala się wymóg uzgadniania z właściwym organem ds. ochrony dóbr kultury, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.
3. W przypadku odkrycia, w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopalisk archeologicznych, osoby prowadzące roboty budowlano-ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko i powiadomić niezwłocznie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział III
Ochrona środowiska przyrodniczego

§9.1. Na całym obszarze objętym uchwałą obowiązuje:
1) bezwzględny nakaz zachowania wartościowego drzewostanu oraz
zieleni urządzonej i kępy parkowej występujących jako naturalne ekrany ochronne na północnych obrzeżach terenu, położonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego,
2) zalecenie zachowania wybranych zespołów zieleni sadowniczej,
3) zalecenie wykonania nowych nasadzeń z zieleni, zgodnie z warunkami siedliska z
zachowaniem 90% udziału gatunków rodzimych,
4) nakaz instalowania ekologicznych systemów grzewczych indywidualnych lub z dala czynnych - dla wszystkich nowych inwestycji.
2. Z uwagi na szczególne walory krajobrazowe i położenie w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły, na etapie opracowywania projektów realizacyjnych należy uwzględnić zasady gospodarowania w  tym Parku .

3. W obrębie w/w parku zakazuje się:
1)lokalizowania obiektów lub inwestycji mogących trwale naruszać walory krajobrazowe,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

Rozdział IV
Obsługa komunikacyjna

§10.1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia poprzez drogi klasy L - lokalne oraz D - dojazdowe i wydzielone tereny dla lokalizacji parkingów i zespołów garażowych.
2. Komunikację pieszą w terenach mieszkaniowych i usługowych zapewnić należy poprzez sieć chodników, w liniach rozgraniczających dróg lub na niezależnych terenach łączących się z ul. Wojska Polskiego oraz z pozostałymi terenami, w tym sąsiadującymi z obszarem objętym planem.

Rozdział V
Infrastruktura techniczna i gospodarka odpadami
 

§11.1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez adaptację i rozbudowę istniejącej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi (w tym w terenach poza obszarem objętym uchwałą) oraz budowę nowych sieci i urządzeń:
1)elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia ze stacją transformatorową,
2)wodociągowej,
3)gazowniczej,
4)kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
5)ciepłowniczej,
6)telekomunikacyjnej.
2. W przypadku realizacji nowych odcinków i przebudowy istniejących sieci należy prowadzić je w liniach rozgraniczających istniejących lub projektowanych dróg lokalnych i dojazdowych za zgodą i na warunkach zarządzającego drogą, a przy braku tej możliwości lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach - w pozostałych terenach na zasadach określonych przepisami odrębnymi.
3. Adaptuje się istniejące urządzenia technicznej obsługi z możliwością ich modernizacji lub wymiany chyba, że uniemożliwiają one lub istotnie utrudniają zagospodarowanie terenu zgodnie z niniejszym planem.
4. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy projektować i wykonywać w sposób umożliwiający dostosowanie go do potrzeb obrony cywilnej.
5. Adaptuje się istniejącą sieć c.o. z możliwością przyłączenia projektowanej zabudowy oraz dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z nakazem stosowania ekologicznych systemów grzewczych. Zaleca się przełożenie istniejącego ciepłociągu w linie rozgraniczające projektowanych dróg.
6. Adaptuje się system zaopatrzenia w wodę z możliwością jego rozbudowy z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.
7. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć w istniejący kolektor miejski lub zakładowy na zasadach i warunkach zarządzającego tą siecią.
8. Składowanie i odbiór odpadów komunalnych w sposób określony przez odpowiednie służby przy zachowaniu przepisów odrębnych.
9. Sieci i przyłącza telefoniczne pod nawierzchniami utwardzonymi realizować w formie kanalizacji teletechnicznej, w pozostałych terenach jako kable doziemne.

DZIAŁ III
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW FUNKCJONALNYCH
(uzupełnienie lub uszczegółowienie ustaleń ogólnych zawartych w dziale II)

Rozdział I
Ustalenie szczegółowe dla terenów komunikacji, parkingów i garaży

§12.1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 22 KZ - przeznacza się na przebudowę skrzyżowania dróg publicznych - zbiorczej i lokalnej, w formie ronda.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 14 KL i 16 KL - przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, drogi lokalne o nawierzchni utwardzonej i o szerokości 12 ¸ 20 m. w liniach rozgraniczających.
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 15 KD i 17 KD - przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej i o szerokości 10 ¸ 13 m. w liniach rozgraniczających.
4. W liniach rozgraniczających dróg lokalnych i dojazdowych należy projektować chodniki dwustronne z możliwością wprowadzenia w miarę potrzeb ścieżki rowerowej i pasów zieleni.
5. W obrębie placu manewrowego, stanowiącego zakończenie drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 15 KD, w części południowo-wschodniej lokalizuje się stację transformatorową na działce o wymiarach około 7 x 7 m.
6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 18 KX, 19 KX i 20 KX - przeznacza się pod funkcję komunikacyjną - przejścia piesze o szerokości minimum 4 m w liniach rozgraniczających, z zaleceniem stosowania nawierzchni naturalnych wzmocnionych.

§13.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 12 KS i 13 KS - przeznacza się pod funkcję komunikacyjną - parking wspomagający obsługę terenów usług publicznych, w tym obszaru spoza planu (szpital powiatowy i cmentarz), z możliwością lokalizacji niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa itp. ...)
2. Ustala się możliwość lokalizacji zespołów garaży trwałych o jednorodnej formie architektonicznej całego zespołu. Wyklucza się czasowe wprowadzenie garaży blaszanych i drewnianych.
3. Dopuszcza się lokalizację małej architektury.
4. Do czasu realizacji ustaleń planu, teren przeznacza się pod skwer, który należy zagospodarować niską zielenią.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe dla terenów mieszkaniowych

§14.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami zespołu działek: 1 M.; 5 M. i 6 M - przeznacza się pod funkcję mieszkaniową - zabudowę jednorodzinną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się funkcje usługowe w ograniczonym zakresie np. gabinety lekarskie, prawne, marketingowe itp.
3. Dla wymienionych w ust. 1 terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) możliwość wydzielenia działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną o minimalnej powierzchni 0,08 ha i zalecanej około 0,1 ha,
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej od drogi lokalnej lub dojazdowej
wynosi 22 m.,
3) zakaz niwelacji terenu, z dopuszczeniem niezbędnych robót niwelacyjnych w
bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych budynków,
4) obowiązek skoordynowania charakteru ogrodzeń działek od strony drogi publicznej
i budowy ogrodzeń ażurowych z materiałów naturalnych,
5) obowiązek zachowania minimum 40% powierzchni działki budowlanej jako
powierzchni aktywnej przyrodniczo,
6) zalecenie wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej urządzonej, w tym żywopłotu, od
strony drogi zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz wzdłuż granicy między działkami,
7) sposób zagospodarowania działek na terenie oznaczonym symbolem 6 M., winien
zapewnić możliwość awaryjnego dostępu do istniejącej sieci ciepłowniczej,
8) dla skrajnych wschodnich działek, wyznaczonych na terenie oznaczonym
symbolem  6 M., należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przepisów 
odrębnych,   związanych z położeniem części działki w strefie uciążliwości 
istniejącego cmentarza,
9) w terenie 1M. należy wprowadzić od strony południowej zielone ekrany ochronne
w celu wizualnej izolacji od funkcjonującej kotłowni, leżącej poza obszarem
objętym uchwałą.
4. Dla projektowanych budynków obowiązują następujące warunki zabudowy:
1) formy architektoniczne i gabaryty zabudowy wymagają starannego
wkomponowania w otaczający krajobraz, z uwagi na eksponowane położenie w
Parku Krajobrazowym,
2) ogranicza się wysokość projektowanej zabudowy mieszkaniowej do maksimum
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego, z zaleceniem
ograniczenia wysokości do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym,
3) ustala się maksymalne możliwe wyniesienie poziomu posadzki parteru - 1 m. nad
teren rodzimy,
4) wprowadza się obowiązek projektowania i realizacji w obrębie poszczególnych
zespołów działek zabudowy jednorodnej architektonicznie,
5) zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych - symetrycznych,
wykluczając stosowanie kąta ostrego w kalenicy budynku, niesymetryczne
pochylenie połaci i połacie mijające się na kalenicy,
6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej w odległości minimum
10 m. od projektowanej linii rozgraniczającej drogi lokalnej oraz 8 i 6 m. od
projektowanej drogi dojazdowej - zgodnie z rysunkiem planu,
7) możliwość podpiwniczenia zabudowy.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu:
1) użytkowanie dotychczasowe,
2) uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnie z
projektem zagospodarowania działki,
3) wygrodzenie terenu działki.


Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dla terenów mieszkaniowo-usługowych

§15.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 7 M/U i 9 M/U - przeznacza się pod funkcję mieszkaniowo-usługową.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie uzupełniające:
1) parkingi i drogi wewnętrzne,
2) zieleń izolacyjna urządzona,
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące sposoby zagospodarowania:
1) się możliwość podziału terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 M/U na
 maksimum trzy działki budowlane, a terenu 9 M/U na maksimum dwie działki.
2) obowiązek zachowania minimum 25% powierzchni działki budowlanej jako
powierzchni aktywnej przyrodniczo, z zaleceniem wprowadzenia zieleni
 izolacyjnej, w tym żywopłotu wzdłuż granic działki.
3) ograniczenie możliwości wprowadzenia funkcji usługowych do rodzajów usług o
 uciążliwości, które mieszczą się w granicach własnej działki,
4) zapewnienie ilości miejsc parkingowych wynikającej z programu prowadzonej
działalności gospodarczej,
5) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 M/U należy uwzględnić    ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, związanych z położeniem części
działki w strefie uciążliwości istniejącego cmentarza.
4. Dla projektowanych budynków obowiązują następujące warunki zabudowy:
1) ustala się możliwość realizacji obiektów usługowych o wysokości maksimum 8 m.
2) ustala się zasadę realizacji obiektów usługowych i mieszkaniowych o jednorodnej
architekturze w obszarze jednej działki.
3) dla projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązują ustalenia
zawarte w § 14 ust. 4 i 5.

Rozdział IV
Ustalenia szczegółowe dla terenów usługowych

§16.1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2 U i 8 U - przeznacza się pod funkcję usług publicznych.
2. Dopuszcza się wielofunkcyjność usług wymienionych w ust. 1.
3. Wielkość obiektów usługowych należy dostosować do ograniczonych możliwości terenowych.
4. Forma architektoniczna niewielkich, ale eksponowanych obiektów wymaga szczególnego dopracowania
5. Maksymalna wysokość projektowanej zabudowy 4,5 m. - zabudowa parterowa.
6. Teren oznaczony symbolem 8 U należy traktować jako fragment większej działki jednorodnej funkcjonalnie, położonej w przeważającej części poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym.
7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 UZ - przeznacza się pod funkcję dotychczasową - usługi zdrowia, szpital z dopuszczeniem adaptacji istniejącego obiektu.
8. W południowej części terenu, o którym mowa w ust. 7 zaleca się wprowadzenie intensywnych form urządzonej zieleni wysokiej i niskiej oraz obiektów małej architektury.

Rozdział V
Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni publicznej i izolacyjnej

§17.1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 ZP - przeznacza się pod publiczną zieleń urządzoną, z obowiązkiem maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zaleca się wprowadzenie urządzeń małej architektury o charakterze rekreacyjnym.
3. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 10 ZI i 11 ZI izolujące również optycznie istniejący cmentarz od terenów mieszkaniowych i usługowych, należy urządzić wyprzedzająco w stosunku do zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami M i U.


Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§19. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§20. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Świecie zatwierdzonego Uchwałą Nr 421/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 czerwca 1993 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z 1993 r. Nr 11, poz. 150).

§21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                           R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                                                               Jerzy Wójcik
Uzasadnienie

Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala Chorób Układu Nerwowego) został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717) i przedłożony Radzie Miejskiej w Świeciu celem jego zatwierdzenia.
W okresie wyłożenia powyższego planu nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 grudnia 2003, 15:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2077