Uchwała Nr 169/03

UCHWAŁA  Nr 169/03
RADY MIEJSKIEJ  w ŚWIECIU
z dnia  27 listopada 2003r

o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny
zawarty między ulicami: Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej
w mieście Świeciu.

                                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r o sa-morządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )  oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym   (  Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami ) w  związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) i uchwały Nr 78/03 Rady Miej-skiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowe-go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zwartego między ul. Paderewskiego, Piłsudzkiego a drogą do wsi  Sulnówko oraz terenu przy ul. Stromej w mieście Świecie

uchwala, się co następuje:


§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren
zawarty między ulicami: Paderewskiego, Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w mieście Świeciu w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunkach planów w skali 1:1000 stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.


Rozdział 1
Przepisy ogólne.


§2
.1. Uchwała niniejsza ustanawia na terenach objętych miejscowym planem zagospodaro-wania przestrzennego, przepisy prawa miejscowego, dotyczące przeznaczenia i sposobu zago-spodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami skła-dającymi się z cyfr i liter oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów nakazy, zakazy i warunki.
2.Oprócz przepisów niniejszej uchwały, na terenach objętych planem, mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.

§3. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:
1)granice opracowania planu;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania - obowiązujące;
3)linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu - obowiązujące;
4)nieprzekraczalne linie zabudowy i wymiarowanie.

§4. Ustalenia wspólne dla terenów objętych planem:
1.Na terenie, o którym mowa w § 1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe mieszkal-nictwo, usługi podstawowe i usługi z zakresu handlu, rzemiosła, drobnej wytwórczości, maga-zyny i składy, administrację publiczną, usługi z zakresu oświaty i sportu oraz tereny komunika-cji, zgodnie z warunkami ustalonymi w Rozdziale 2.
2.Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)lokalizacja nowej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi przepisami szczegóło-wymi i na rysunku planu;
2)zakaz lokalizacji funkcji usługowych i produkcyjnych, mogących powodować trwałe oraz okresowe uciążliwości dla otoczenia;
3)dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach wolnostojących, wbu-dowanych lub zblokowanych z budynkiem mieszkalnym. Lokalizacja usług w budyn-kach mieszkalnych możliwa tylko takich, jakie mogą być świadczone w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym,
4)w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub ga-rażu wolnostojącego po jednym na działce;
5)wymaga się aby min. 30 % powierzchni nowopowstałej działki była zagospodarowa-nia zielenią ozdobną lub użytkową,
6)wymaga się aby w granicach działki zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc postojo-wych, uzależnioną od sposobu użytkowania terenu.

3.Ustala się następujące wymagania dla zabudowy:
1)realizowana zabudowa winna być lokalizowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw szczególnych wraz z ich aktami wykonawczymi;
2)realizowana zabudowa w swojej formie architektonicznej winna charakteryzować się szczególną dbałością. Lokalizowane budynki na działce winny posiadać zharmonizo-wany ze sobą wystrój architektoniczny;
3)wysokość budynków wielorodzinnych ustala się do czterech kondygnacji, budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym. Dachy budynków jednorodzinnych wysokie, wielopołaciowe. Wskazane pokrycie dachów ceramiczne lub podobne;
4)dla projektów technicznych budownictwa wielorodzinnego należy uzyskać z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego szcze-gółowe przedsięwzięcia obrony cywilnej.

4.Ustala się zasady uzbrojenia terenu:
1)zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci miejskiej na warunkach określonych przez ge-stora sieci;
2)odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przejściowo według ustaleń dla poszczególnych terenów na warunkach określonych przez gestora sieci;
3)dla potrzeb ochrony pożarowej należy wykonać, określone przepisami szczególnymi hydranty, w ilości odpowiadającej potrzebom;
4)zasilanie w energię elektryczną zgodnie z wymaganiami gestora sieci;
5)oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z zachowaniem wymogów obrony cywilnej lub z możliwością przystosowania do jej potrzeb;
6)zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej lub przez ogrzewanie innymi pa-liwami ekologicznymi. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się zaopatrzenie
w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła ze wskazaniem instalowania urządzeń wyko-rzystujących ekologiczne paliwa (energia elektryczna, gaz, olej);
7)budowę sieci telefonicznej planować pod nawierzchniami utwardzonymi w kanalizacji teletechnicznej, a na terenach nie podlegających utwardzeniu kablami doziemnymi;
8)gromadzenie odpadów stałych, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5.Na terenach objętych opracowanie, w przypadku natrafienia w trakcie realizacji na obiekty zabytkowe, należy prace przerwać i powiadomić o tym fakcie powiadomić Woje-wódzki Oddział Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe.


§5.
Ustanawia się ustalenia szczegółowe dla terenów wymienionych w §1, obejmujących poszczególne tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami, zgodnie
z załącznikami graficznymi nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, które należy stosować łącznie
z przepisami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 1.
1. 1 MW - Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, do czterech kondygnacji. Do-puszcza się lokalizację usług komercyjnych z zakresu handlu, obsługi ludności i innych, nieuciążliwych dla mieszkalnictwa. Lokalizacja budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy pokazanymi na rysunku planu. Adaptacja istniejących budynków
z możliwością dalszej rozbudowy. Nowe obiekty winny posiadać wysokość i wystrój ar-chitektoniczny nawiązujący do istniejących budynków.
2. 2 KS - Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej - parking.
3. 3 UH - Teren przewidziany pod usługi z zakresu handlu. Dopuszcza się funkcję miesz-kaniową dla właściciela.
4. 4 MN,U - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - istniejącej. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zakresu handlu i innych.
5. 5 MW - Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. Zabudowa istniejąca - adapta-cja.
6. 6 KS - Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej - istniejący parking.
7. 7 US, ZP - Tereny zieleni urządzonej, o charakterze rekreacyjnym oraz urządzenia sportowe.
8. 8 KX - Ciąg pieszy z zielenią towarzyszącą, szerokość w liniach rozgraniczających 8,00 m.
9. 9 EE - Istniejąca stacja transformatorowa.
10. 10 MN, U - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej z dopusz-czeniem funkcji usługowej nieuciążliwej z zakresu handlu, drobnego rzemiosła i innych. Lokalizacja zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.
11. 11 KS - Teren obsługi komunikacji samochodowej - garaże i parkingi. Wymagane wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej.
12. 12 US,ZP - Teren sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą.
13. 13 KS - Teren obsługi komunikacji samochodowej - parking.
14. 14 UH - Teren przewidziany pod usługę z zakresu handlu.
15. 15 MN,UH - Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej z dopusz-czeniem funkcji usługowej z zakresu handlu, obsługi ludności i innych, nieuciążliwych usług dla mieszkalnictwa. Lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
16. 16 MW,MN,U i 17 MW,MN,U - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech kondygnacji z dopuszczeniem funkcji usługowej z zakresu usług obsługi ludno-ści i innych, nieuciążliwych dla mieszkalnictwa. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jed-norodzinna podlega adaptacji, z możliwością jej likwidacji w wypadku takiej potrzeby. Lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu. Lokalizację obiektów związanych z zasilaniem w energię elektryczną ustalą projekty techniczne zabudowy.
17. 18 MW - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech kondygnacji,
z dopuszczeniem funkcji usługowej, nieuciążliwej dla mieszkalnictwa, z zakresu handlu, drobnego rzemiosła i innych. Lokalizacja zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
18. 19 U,UR,MN - Teren usług z zakresu rzemiosła, drobnej wytwórczości z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Wprowadza się obowiązek ochro-ny funkcji mieszkaniowej przed skutkami prowadzonej działalności usługowej oraz ogra-niczenie uciążliwości do granic własnej działki. Lokalizacja budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu.
Przez teren przebiegają napowietrzne linie średniego napięcia. Strefa ograniczonego użytkowania wynosi 5 m od osi linii.
19.  20 U,UO,US,UH,KS - Teren przewidziany pod lokalizację usług publicznych z zakresu oświaty, sportu, obsługi ludności, administracji, handlu i obsługi komunikacji samocho-dowej. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową w formie zabudowy wielorodzinnej typu apartamentowce lub innej. Wysokość zabudowy do trzech kondygnacji. Lokalizacja bu-dynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, naniesionych na rysunek pla-nu. Z zakresu handlu dopuszcza się lokalizację targowiska miejskiego. Wszystkie funkcje usługowe wymagają wydzielenia odpowiedniej wielkości parkingów. Konieczne wpro-wadzenie zieleni urządzonej na min. 30 % powierzchni terenu.
20.  21 ZP - Teren zieleni rekreacyjnej, urządzonej o charakterze parkowym.
21.  22 KS - Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej - istniejący zespół garaży przewidziany do adaptacji.
22.  23 KL - Istniejąca ulica lokalna (ul. Paderewskiego). Szerokość w liniach rozgraniczają-cych 12,00 m.
23.  24 KZ, 25 KZ i 26 KZ - Ulice zbiorcze. Szerokość w liniach rozgraniczających 20,00 m.
24.  27 KD - Droga dojazdowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 8,00 m.
25.  28 MN,U - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej z dopuszcze-niem funkcji usługowej, nieuciążliwej. Dopuszcza się łączenie działek zgodnie z zapo-trzebowaniem. Lokalizacja zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.
26.  29 KL - Istniejąca ulica lokalna (ul. Paderewskiego). Szerokość w liniach rozgraniczają-cych 12,00 m.
27.  30 KL - Istniejąca ulica lokalna. Szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m.
28.  31 KL - Ulica lokalna, zakończona placem do zawracania. Szerokość w liniach rozgra-niczających 12,00 m.
29.  32 KZ i 33 KZ - Ulice zbiorcze. Szerokość w liniach rozgraniczających 20,00 m.
30.  34 KL - Ulica lokalna. Szerokość w liniach rozgraniczających 12,00 m.
31.  35 MN,U - Teren pokazany na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem funkcji usługo-wej, nieuciążliwej dla mieszkalnictwa. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych
z zakresu handlu, obsługi ludności i innych. Lokalizacja budynków z zachowaniem nie-przekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§6. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.

Rozdział 3
Przepisy końcowe.


§7
.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecia uchwalonego uchwałą Nr 421/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 czerwca 1993 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym   Województwa Bydgoskiego Nr 11, poz. 150 z dnia 9 sierpnia 1993 z późn. zmianami .
2.W wymienionym w ust. 1 planie wprowadza się zmiany porządkowe polegające na:
1)wkreśleniu na rysunek planu miasta, granic terenu objętego niniejszą uchwałą oraz
wpisaniu nowego symbolu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
2)wprowadzeniu do tekstu planu miasta symbolu terenu określonego w załączniku
Nr3 objętego niniejszą uchwałą oraz wprowadzeniu następującego zapisu: Realizacja zgodnie z uchwałą Nr 169 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003r.
§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                 R a d  y    M i e j s k i e j
                                                                                                                        Jerzy  Wójcik  

Uzasadnienie

Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny między ulicami: Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 li0pca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) i przedłożony Radzie Miejskiej w Świeciu celem jego zatwierdzenia.
W okresie wyłożenia powyższego planu nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 grudnia 2003, 14:33:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1803