Uchwała Nr 168/03

UCHWAŁA  NR  168/03

R A D Y    M I E J S K I E J   W  ŚWIECIU
z dnia 27 listopada 2003r

w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami )
 
                                                              uchwala się co następuje:

§1 Przeznacza się do dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości komunalne, które:
1)ze względu na swe przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego nie mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste,
2)nie znalazły nabywcy w kolejnych dwóch przetargach oraz w rokowaniach,
3)dla których ze względu na racjonalną gospodarkę mieniem komunalnym korzystna jest forma dzierżawy, najmu lub użyczenia,
4)położone są w strefach rozwoju gospodarczego, na terenie których wybudowana zostanie infrastruktura techniczna z funduszy Unii Europejskiej i z tego powodu nie mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste.

§2 Preferencyjne warunki dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych stosuje się dla:
1)mieszkańców Gminy Świecie będących bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
2)podmiotów gospodarczych, które wybudowały obiekty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach, o których mowa w § 1 pkt. 4.

§3.1.Preferencje o których mowa w § 2 pkt 1 polegają na:
1)ustalenia limitu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu na warunkach preferencyjnych,
2)organizowaniu przetargów ograniczonych dla osób uprawnionych,
3)czasowym obniżeniu opłat z tytułu dzierżawy i najmu o maksimum 50%,
4)obniżeniu do 90% stawek za dzierżawę i najem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w okresie pierwszych 10 - ciu lat prowadzenia działalności przez podmioty, które wybudowały obiekty i zatrudniły co najmniej 5 osób.
2.Preferencje, o  których  mowa  w  § 2  pkt 2  polegają  na  obniżeniu do 90% stawek za
dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w           
okresie pierwszych 10 - ciu lat  prowadzenia działalności oraz zatrudniły co najmniej
5 osób.

3.Preferencje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 § 3 obejmują również okres    
budowy lub przygotowania obiektu do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak  
nie może on przekroczyć dwóch lat od podpisania umowy.
4.W przypadku nie spełnienia wymogów uprawniających do preferencyjnych warunków  
dzierżawy lub najmu, za okres ten nalicza się opłatę wg  stawek określonych 
Zarządzeniem Burmistrza dla gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

§4.1.Ustala się, że nieruchomości komunalne oddaje się w dzierżawę, najem i użyczenie
poprzez przetargi a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze negocjacji
stron.
2.Ceny wywoławcze stosowane w przetargach ustalane będą zgodnie z obowiązującymi
w danym okresie  Zarządzeniami  Burmistrza Świecia w sprawie czynszów najmu za
lokale  stanowiące  własność  komunalną  oraz  w sprawie gospodarowania gruntami
komunalnymi przeznaczonymi do dzierżawy.
3.Upoważnia  się  Burmistrza  Świecia do obniżania  czynszu za  dzierżawę  gruntów
będących  własnością  komunalną  do 100%  stawki  podstawowej  w szczególnie
uzasadnionych  przypadkach.
4.Warunki  użyczenia  nieruchomości  określi  Burmistrz Świecia.

§5.1.Burmistrz  Świecia  jest upoważniony do  zawierania  umów  dzierżawy,  najmu
i użyczenia nieruchomości ,o których mowa w § 1 uchwały, na czas oznaczony     
dłuższy niż 3 lata i nie oznaczony bez zgody Rady Miejskiej.
2.Dotychczasowe umowy dzierżawy,  najmu  lub użyczenia,  które  zostały zawarte
na  czas  oznaczony  10 lat,  po upływie  tego okresu  mogą  być  przekształcone
w umowy na czas nie oznaczony bez konieczności przeprowadzenia postępowania
przetargowego.

§6 Traci moc Uchwała Nr 95/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 czerwca 1999r
w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy,
najmu i użyczenia.

§7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§8 Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu nr 136/03 z dnia 18 września 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do     
dzierżawy, najmu i użyczenia.
§9 Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego.

                                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                          R a d y    M i e j s k i e j
                                                                                                                               Jerzy Wójcik
Uzasadnienie

Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr 95/99  Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r nie przewidywała preferencji w wydzierżawieniu i najmu nieruchomości komunalnych dla przedsiębiorstw planujących prowadzenie działalności gospodarczej na terenach położonych w strefach rozwoju gospodarczego, gdzie wybudowana została infrastruktura z funduszu Unii Europejskiej.
W strefach rozwoju gospodarczego gdzie infrastruktura jest finansowana przy udziale środków PHARE Unii Europejskiej nieruchomości nie mogą być sprzedane ani oddawane w użytkowanie wieczyste.
Jednakże gmina, która uzyska pomoc z w/w środków jest zobowiązana wykazać, że w strefie rozwoju gospodarczego powstały przedsiębiorstwa zatrudniające określoną w umowie z Unią Europejską liczbę osób
Przedmiotowa uchwała daje przedsiębiorstwom preferencje, które mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 grudnia 2003, 15:11:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2238