Uchwała Nr 167/03

UCHWAŁA Nr 167/03
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia  27 listopada 2003r.

w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

                                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się stawki opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy skarbowej w wysokości:
- za spisanie testamentu - 20,- zł;
- za wypisanie informacji o stanie zaawansowania budowy w przypadku likwidowania książeczki mieszkaniowej w PKO - 60,- zł;
- za wypisanie informacji o podmiotach gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu - 160,- zł;
- za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu zadłużenia z hipoteki - 25,- zł;
- za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele:
- mieszkaniowe - 15,- zł;
- inne - 30,- zł;
- za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele:
- mieszkaniowe - 15,- zł;
- inne - 30,- zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 416/02 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                                   R a d y    M i e j s k  i  e j
                                                                                                                             Jerzy Wójcik
UZASADNIENIE

 Opłaty, które nie są regulowane ustawą o opłacie skarbowej i opłacie od czynności cywilnoprawnych, Rada Miejska może ustalić w formie uchwały jako opłatę administracyjną.
Rozporządzenie Ministra Finansów określiło górną stawkę opłaty administracyjnej na rok 2004 w wysokości 186,91 zł.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła ustalenie warunków zabudowy o lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony po 1 stycznia 1995r.
W związku z tym wydawane są inwestorom wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o opłacie skarbowej nie określa za wykonanie tych czynności opłat urzędowych.
Rada Miejska  określiła wysokość tej opłaty w formie opłaty administracyjnej na podstawie podjętej uchwały poprzez  dopisanie do § 1 pozycji:
- za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele
- mieszkaniowe - 15,- zł
- inne - 30,- zł;
- za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele
- mieszkaniowe - 15,- zł
- inne - 30,- zł.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 grudnia 2003, 14:46:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2352