Uchwała Nr 166/03

UCHWAŁA Nr 166/03

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E CI U

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. z kwoty 34,57zł za 1q żyta, do kwoty 30,-zł za 1 q żyta.

2. Dla gospodarstw rolnych, przestawionych na metodę ekologiczną posiadających aktualny atest, obniżyć średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS-u za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. z kwoty 34,57zł za 1q żyta, do 3,-zł za 1 q żyta.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.

§ 4 Traci moc uchwała Nr 382/01 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.

                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                                R a d y M i e j s k i e j

                                                                                                                                        Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisami cytowanymi w uchwale, podatek rolny ustalany jest na cały rok kalendarzowy i wymiaru dokonuje się raz w roku.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

  2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Cena żyta za pierwsze trzy kwartały 2003r. w kwocie 34,57zł za 1q została ustalona na podstawie komunikatu Prezesa GUS- u i opublikowana w Monitorze Polskim z dnia 24 października 2003r. Nr 49, poz. 771, którą Burmistrz Świecia proponuje obniżyć do kwoty 30,-zł za 1q.

W wyniku tej uchwały podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego zostałby obniżony z kwoty 86,43zł do kwoty 75,-zł, a dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego zostałby obniżony z kwoty 172,85zł do kwoty 150,00zł.

Ponadto Burmistrz Świecia proponuje obniżyć podatek rolny dla gospodarstw rolnych, przestawionych na metodę ekologiczną, posiadających aktualny atest z kwoty 86,43zł do kwoty 7,50 zł z 1 ha przeliczeniowego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 grudnia 2003, 14:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2199