Uchwała Nr 165/03

UCHWAŁA  NR  165/03
R A D Y  M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku .

                                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz  art. 5, 6 i 7 ustawy  z  dnia  12 stycznia  z 1991r.  o podatkach  i  opłatach  lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.)
 
uchwala się co następuje:

§ 1. Ustalić stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w następujących wysokościach.
1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,40 zł.
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,90 zł.
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności - 16,70 zł z wyjątkiem:
     a) od 1 m2 powierzchni zajętych na produkcję i usługi budowlane - 14,55 zł;
     b) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie usług w zakresie krawiectwa, szewstwa,                  
         kowalstwa, rymarstwa, introligatorstwa, kaletnictwa, kominiarstwa - 12,10 zł;
     c) od 1 m2 powierzchni zajętych na turystykę, wypoczynek i rekreację -5,05 zł;
4. Od 1 m2 powierzchni  użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł.
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych - 1,52 zł.
6. Od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży, za wyjątkiem usytuowanych w budynkach mieszkalnych - 4,85 zł.
7. Od 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach letniskowych - 5,80 zł.
8. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych - 5,65 zł.
9. Od 1 m2 powierzchni  w budynkach wykorzystywanych na działalność publiczną związaną z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, kulturą, sportem, turystyką i rekreacją  - 1,00 zł.
10. Od budowli - 2% ich wartości.
11. Od gruntów:
      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
           zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni;
       b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
           - 3,38 zł od 1 ha powierzchni;
       c) grunty pod garażami - 0,30 zł  od 1 m2 powierzchni.
       d) pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
a) będące w posiadaniu inwalidów I grupy oraz osób posiadających trwały
      stopień niepełnosprawności prowadzących samodzielnie gospodarstwo
      domowe i utrzymujących się wyłącznie z emerytury, renty lub zasiłku stałego
      otrzymywanego z opieki społecznej.
        b)  zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich.
        c)  związane z działalnością publiczną w zakresie kultury na terenach wiejskich.
        d)  zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
             przez organizacje pożytku publicznego.
2. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.
§ 3. Ustala się formularz:
1. informacji w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu przedstawionym w zał. nr 2.
2. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu przedstawionym w zał. nr 3;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 7/02 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku  od  nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2003.


                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                        R a d y  M i e j s k i e j 

                                                                                                             Jerzy  Wójcik

U z a s a d n i e n i e


Podatek od nieruchomości jest w 100% należnością gminy i wpływy uzyskane z tego podatku stanowią corocznie około 30% planu dochodów.
Zmiana do ustawy dała gminom możliwość zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości
z uwzględnieniem: lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wprowadzenie innych kryteriów.
Korzystając z możliwości wynikającej z ustawy, wprowadza się  nowe rodzaje stawek, uwzględniając sposób wykorzystywania nieruchomości.
Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, wprowadzone odrębną uchwałą, utrzymane są w/g dotychczasowych zasad.
Zgodnie z postanowieniami ustawy ustala się treść formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych i informacji w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych.
W załączniku nr 1 przedstawia się tabelę stawek podatku od nieruchomości w roku 2003 oraz proponowane na 2004r. w układzie:
- wysokość stawki na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2003.
- wysokość stawki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej obowiązującej w 2003r.
- wysokość stawki na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października
  2003r. w sprawie górnych granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych
  (Monitor Polski Nr 51, poz. 802)
- wysokość stawki proponowanej w uchwale Rady Miejskiej na 2004r.

Załączniki są do wglądu w Urzędzie Miejskim - pok. nr 24

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 grudnia 2003, 14:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2105