UCHWAŁA Nr 164 /03

UCHWAŁA Nr 164 /03

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i  Sądu Pracy Sądu
i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego  w  Bydgoszczy.

                                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001r  Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami )

uchwala się co następuje:


§ 1

Dokonać wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  na kadencję 2004 - 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać wybory ławnika do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego  w  Bydgoszczy na kadencję 2004 - 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 

 

U z a s a d n i e n i e :

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r  Prawo o ustroju sądów powszechnych - określił liczbę  2 ławników potrzebną sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy  na nową kadencję 2004 - 2007.
Rada w głosowaniu tajnym dokonała wyboru 1  ławnika do Sądu Okręgowego,  zgodnie z załącznikiem Nr 1  i 1 ławnika do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego zgodnie z załącznikiem  Nr 2


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/03
Rady Miejskiej w Świeciu


Lista ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
1. Kapuściński Jerzy


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 164/03
Rady Miejskiej w Świeciu


Lista ławników Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
1. Sitarz Benedykt

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 15:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2114