UCHWAŁA Nr 163/03

UCHWAŁA Nr 163/03

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
i Sądu Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu

                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001r  Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami )

uchwala się co następuje:


§ 1

Dokonać wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2004 - 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać wybory ławników do Sądu Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2004 - 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 


U z a s a d n i e n i e :

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r  Prawo o ustroju sądów powszechnych - określił liczbę  37 ławników potrzebną sądowi Rejonowemu  w Świeciu na nową kadencję 2004 - 2007. Rada w głosowaniu tajnym dokonała wyboru 25  ławników do Sądu Rejonowego,  zgodnie z załącznikiem Nr 1  i 12 ławników zgodnie z załącznikiem  Nr 2


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/03
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia  30 października 2003r


Lista ławników Sądu Rejonowego w Świeciu


1. Andrzejewska Irena
2. Bocian Maria
3. Drzycimski Marian
4. Gać Teresa
5. Gruba Ewelina
6. Krzywańska Melitta
7. Kuczyński Jan
8. Kwaśniewska Irena
9. Lamparska Zofia
10. Leśniewski Marian
11. Ławicka Katarzyna
12. Maj Jolanta
13. Malinowska Grażyna
14. Mrozińska Jolanta
15. Myrda Barbara
16. Planeta Mieczysław
17. Różycka Maria
18. Skrzypek Sławomir
19. Szafrańska Lidia
20. Szumska Krystyna
21. Trajder Hemryk
22. Weissgerber Henryka
23. Wojda Renata
24. Zacharski Lech
25. Znaniecka Danuta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 163/03
Rady Miejskiej w Świeciu


Lista  ławników Sądu Pracy

Sądu Rejonowego w Świeciu

1. Kiełpiński Marek
2. Kruczyńska Sylwia
3. Lar Michał
4. Maselewska - Laskowska Ewa
5. Mrozińska Elżbieta
6. Ligmanowski Jerzy
7. Litkowski Roman
8. Reszczyńska Elżbieta
9. Sobiczewska Hanna
10. Wieczorek Halina
11. Wolicki Kazimierz
12. Zwoliński Janusz

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 15:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2602