UCHWAŁA Nr 162/03

UCHWAŁA Nr 162/03
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU

z dnia 30 października 2003r.

w sprawie określenia liczby nowych   licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową  w roku 2004.

                                            Na postawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. .zmianami) w związku z art. 6 ust.4  pkt.1 oraz art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371)

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określić liczbę 3  jako maksymalną liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2004.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  i  wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia 2004r. - będzie obowiązywać do 31  grudnia 2004r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 


U z a s a d n i e n i e:


Wskazany w sentencji przepis ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( art. 6 ust. 6 )  wskazuje   na kompetencje rady Miejskiej, która sprowadza się do określenia w drodze uchwały limitu na dany rok kalendarzowy nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka osobową. Według wydanych zezwoleń, na  terenie Gminy Świecie jeżdżą 52 taksówki. W okresie od 1999 - 2003r przybyło 12 taksówek, a jednocześnie w tym samym okresie wygaszono 10 zezwoleń wskutek zaprzestania tego rodzaju działalności. Uwzględniając te realia oraz sytuację panującą na rynku usług taksówkarskich, należy przyjąć w roku 2004 maksymalnie 3 nowe zezwolenia. Limit ten w powiązaniu z wymogami stawianymi przez w/w ustawę daje szansę, że ilość taksówek będzie na takim samym poziomie, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 15:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2056