UCHWAŁA NR 161 /2003

UCHWAŁA  NR 161 /2003

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia  30 października 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02
z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2003.

                                       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz  art. 109 ustawy o finansach publicznych  z  dnia 26 listopada 1998r. ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków  GFOŚr i GW  na rok 2003  zmieniona:
- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,
- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.
- Uchwałą Nr 119/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r.
- Uchwałą Nr 135/03 Rady Miejskiej z dnia 18 września 2003r.
- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 303/03 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2003r
- Zarządzeniem Nr 321/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 sierpnia 2003r.
- Zarządzeniem Nr 331/03 Burmistrza Świecia z dnia 12 września 2003r.
- Zarządzeniem Nr 339/03 Burmistrza Świecia z dnia 19 września 2003r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 299.175,-zł, plan po zmianach wynosi 55.119.724,- zł.  zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 299.175,-zł, plan po zmianach wynosi 56.207.724,- zł.  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,  wzałączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej- Przychody i wydatki GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie:


Zmiany przedstawione w tej uchwale dotyczą wprowadzenia dotacji celowych, zwiększenia subwencji oświatowej oraz zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.
1. Na podstawie zawartych umów z Województwem Kujawsko - Pomorskim otrzymaliśmy dotację celową ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w łącznej wysokości 53.430,- zł (rozdz. 60016) na:
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej
w Sulnówku, Topolinku i we Wiągu.
2. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że zwiększa się o 1.200,- zł
(rozdz. 75801) część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne oraz o 40.000,- zł (rozdz. 75801) na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych.
3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w bieżącym roku dochody budżetowe utracone z tytułu ulg i zwolnień z podatków należnych od zakładów pracy chronionej, zwracane są gminom w formie dotacji celowej
z PFRON-u. Do tej pory dochody te zwracane były w części rekompensującej subwencji ogólnej. Obliczona rekompensata na I półrocze 2003 wyniosła dla naszej Gminy
60.644,- zł (rozdz. 75814).
4. Otrzymaliśmy refundację w wysokości 9.901,- zł (rozdz. 85412) w ramach programu "Młodzież", kosztów dojazdu na polsko-fiński obóz młodzieżowy zorganizowany przez nasze miasto partnerskie Kuusankoski.
5. Wprowadza się na dochody budżetowe niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających, które przeznaczone były na uzbrojenie osiedla 800-lecia - 34.000,- zł (rozdz. 90001). W trakcie procedury realizacji inwestycji, po przygotowaniu projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego jedna z osób odwołała się do NSA
i sprawa jest w trakcie rozstrzygnięcia. W związku z tym realizacja tego zadania została wstrzymana i nie mogło być zrealizowane w terminie określonym w uchwale o wydatkach niewygasających.
6. Zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 100.000,- zł
(rozdz. 85315) w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa jako częściowej refundacji wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
W planie wydatków wprowadza się dotację celową z FOGR-u na budowę dróg w Sulnówku, Topolinku i Wiągu w łącznej wysokości 53.430,- zł (rozdz. 60016) natomiast zmniejsza się o 25.000,- zł (rozdz. 60016) środki własne na budowę dróg w związku z pełnym zabezpieczeniem wydatków.
Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli Oświaty zgodnie z Kartą Nauczyciela (rozdz. 85404). Pozostałą kwotę dochodów w łącznej wysokości 105.745,- zł również przeznacza się na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli (rozdz. 80101, 85404). Uzyskana w ten sposób kwota 130.745,- zł oraz oszczędności w ramach wydatków własnych OOiW w pełni zabezpieczą potrzeby oświaty w zakresie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
Zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 250.000,- zł (rozdz. 85315), która sfinansowana jest w wysokości 100.000,- zł z dotacji celowej oraz zmniejszenia o 150.000,- zł wydatków na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń
(rozdz. 75704).
Subwencję oświatową w wysokości 40.000,- zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanej sali w Grucznie
(rozdz. 80101).
Ponadto w Ośrodku Oświaty i Wychowania dokonuje się zmian związanych z korektą planu wydatków do rzeczywistych kosztów. Zwiększenie w rozdziale 80110 wynikają
z konieczności zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów Gimnazjum Nr 4. Zwiększa się również środki na zakup oleju opałowego oraz na wypłatę delegacji dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.
Przeniesienia w Żłobku (rozdz. 85305) dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące zakupy w placówce.
W Przedszkolu Nr 2 (rozdz. 85404) na zalecenie Sanepidu dokonuje się przeniesień na zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej.


GFOŚr i GW

Na podstawie analizy wysokości wykonanych wpływów za 3 kwartały zwiększa się plan przychodów GFOŚr i GW o 100.000,- zł.
Kwotę tą wraz z nierozdysponowanymi planowanymi środkami na koniec roku w wysokości 34.191,- zł, przeznacza się na budowę kolektora wodociągowego łączącego Wiąg
z Sartowicami. W związku z dwukrotną awarią studni głębinowych w Sartowicach, mieszkańcy tej wsi i Świętego byli pozbawieni dostaw wody przez dwa kilkudniowe okresy. Studnia ta jest własnością spółki Poldren, w której ogłoszona została upadłość. Istnieje więc dalsze zagrożenie ciągłego zapewnienia dostaw wody w tej części Gminy. W związku z powyższym istnieje pilna konieczność wybudowania kolektora łączącego sieć wodociągową Sartowice i Wiąga. Na zakup niezbędnych materiałów do wykonania tego połączenia przeznacza się 134.191,- zł. Materiały te zostaną przekazane ZWiK, który z powierzonego materiału wybuduje powyższy kolektor.

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 15:01:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1693