UCHWAŁA NR 160/03

UCHWAŁA NR 160/03

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 30 października 2003r

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej Izby Regionalnej

                                    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

uchwala się co następuje:


§ 1

Przyjąć protokół z przeprowadzonej  przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej  Izby Regionalnej z  wnioskami  końcowymi  o treści:

a) Dostosować statut OKSiR do wymogów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późń. zmianami ).
b) Opracować regulamin organizacyjny Izby Regionalnej.
c) W celu zwiększenia ilości osób zwiedzających przygotować przez OKS i R plakaty i materiały informacyjne   o działalności Izby Regionalnej.
d) Do dnia 30 czerwca 2004r. przygotować koncepcję wieloletniego zagospodarowania pomieszczeń Zamku.
e) Usprawnić odpływ wody z dachu Zamku.
f) Należy dokonywać inwentaryzacji stanu biletów wstępu do Izby Regionalnej i Zamku na dzień 31 grudnia każdego roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 


U z a s a d n i e n i e

Od dnia 18 - 22 sierpnia 2003r.  Komisja Rewizyjna przeprowadziła  kontrolę kompleksową Izby Regionalnej. Rada większością głosów przyjęła protokół z wnioskami wyszczególnionymi w uchwale.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 14:58:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025