UCHWAŁA NR 159/03

UCHWAŁA NR 159/03

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania środków finansowych sołectwa Polski Konopat i Kozłowo.

                          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zmianami )

uchwala się co następuje:

§ 1 

Przyjąć protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania środków finansowych sołectwa Polski Konopat i Kozłowo.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 


Uzasadnienie:

Zgodnie z planem pracy od dnia 1 - 3 lipca 2003r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie wydatkowania środków finansowych sołectwa Polski Konopat i Kozłowo.
Rada przyjęła jednogłośnie protokoły z dokonanej kontroli.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 14:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2117