UCHWAŁA Nr 157/03

UCHWAŁA Nr 157/03

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego

                                  Na podstawie art.18 ust.2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591   z późn. zmianami),
w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602  z późn. zmianami) oraz Uchwałą  Nr 156/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,   

uchwala się, co następuje :

§ 1 W  miejsce radnego JANUSZA BRANICKIEGO, w okręgu wyborczym  Nr 2 z listy Nr 3 -  Koalicyjny Komitet Wyborczy  SLD-UP  wstępuje  Pan KRÓLEWICZ  JANUSZ ANDRZEJ,  kandydat z tej samej listy Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, i zajmuje kolejno najwyższą pozycję, a nie utracił prawa wybieralności.

§ 2 Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

Na podstawie zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym Nr 2  utworzonym dla wyboru  Rady Miejskiej w Świeciu, stanowiącym załącznik Nr 2 do protokołu wyborów do Rady Miejskiej w Świeciu  -  Miejski Komisji Wyborczej w Swieciu z dnia 28 października 2002r na liście nr 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD - UP dwóch kandydatów znajdujących się na poz. 4 i  poz. 11 uzyskało równą ilość głosów.
Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rada Miejska podjęła uchwałę o wstąpieniu w miejsce kandydata z tej samej listy  ( po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego ),  kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność  umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Na liście nr 3 -  Koalicyjny  Komitety  Wyborczy SLD - UP  pod poz. 4 znajduje się p. Królewicz Janusz  uzyskując tym samym pierwszeństwo do objęcia mandatu po p. Januszu Branickim.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 14:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2554