Uchwała Nr 31/02

Uchwała  Nr 31 / 02

R a d y  M i e j s k i e j  w  Świeciu
z dnia  27 grudnia  2002 r


w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.

                                       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 97 poz.1050).


R a d a  M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Ustalić ceny biletów komunikacji miejskiej w następujących strefach:

a) Strefa I - miejska:
- bilet jednorazowy  1,70 zł
- bilet jednorazowy ulgowy   0,85 zł
- bilet miesięczny 62,00 zł
- bilet miesięczny ulgowy  31,00 zł
- bilet miesięczny na linii 1 i 2  76,00 zł
- bilet miesięczny na linii 1 i 2 ulgowy   38,00 zł
- bilet całodobowy 5,00 zł
- bilet całodobowy ulgowy  2,50 zł
- bilet tygodniowy 17,00 zł
- bilet tygodniowy ulgowy 8,50 zł

b) Strefa II - poza granicami miasta:
- bilet jednorazowy 2,90 zł
- bilet jednorazowy ulgowy 1,45 zł
- bilet miesięczny 102,00 zł
- bilet miesięczny ulgowy 51,00 zł
- bilet całodobowy8,70 zł
- bilet całodobowy ulgowy 4,35 zł
- bilet tygodniowy 29,00 zł
- bilet tygodniowy 14,50 zł

§ 2

Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

1) dziecko w wieku do 4 lat,
2)  osoba, która ukończyła 65 lat za okazaniem dowodu osobistego,
3) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna,
4) jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem,
5) osoby ociemniałe oraz inwalidzi I grupy (osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji),
6) przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej,
7) przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie I grupy (osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji),
8) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronio-nego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych,
9) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe,
10) honorowi dawcy krwi zarejestrowani na terenie Gminy Świecie, na podstawie ważnej legitymacji HDK stwierdzającej oddanie 18 litrów krwi, potwierdzonej przez Urząd Miejski w Świeciu


§ 3

Do korzystania ze zniżki 50% uprawnieni są:

1) dziecko w wieku od 4 do 7 lat
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukoń-czenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia
3) studenci, emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji

§ 4

Do kontroli biletów oraz nakładania opłat dodatkowych w przypadku przejazdu
bez ważnego biletu uprawnieni są kontrolerzy PKS.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Świecia do ustalenia cen biletów w granicach  określonych
w § 1 niniejszej uchwały, w zależności od wzrostu kosztów utrzymania komunikacji.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                R a d y  M i e j s k i e j

                                                                                                     Jerzy Wójcik


UZASADNIENIE

Komunikacja miejska w Świeciu realizowana jest przez PKS w Bydgoszczy Sp. z o. o. Według ustaleń z PKS - cena wozokilometra w 2003 roku nie ulegnie zmianie
w stosunku do roku 2002, a więc pozostanie nadal na poziomie 4,62 zł. W związku z tym należy założyć, że koszty z tytułu prowadzenia komunikacji miejskiej w 2003 roku nie powinny ulec zmianie. 
Jednakże od dłuższego okresu znacznie maleje liczba pasażerów korzystających
z komunikacji miejskiej. Przyczyny tej sytuacji są różne, ale najważniejsze z nich
to zmniejszająca się liczba pracowników dojeżdżających do zakładów pracy.
Po dokonaniu symulacji przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 100.000 zł, przy założeniu wzrostu ceny biletu podstawowego o 6,25%.
W 2002 roku gmina podejmowała wiele przedsięwzięć ograniczających koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej m. in.: wprowadzenie zmian w umowie z PKS dotyczących sposobu rozliczania, wycofywanie kursów nieefektywnych, ciągły monitoring obciążenia kursów, wzmożenie kontroli itp. Przedsięwzięcia te, jak również znowelizowana umowa na prowadzenie komunikacji miejskiej w Świeciu w oparciu o jej zapis mówiący
o solidarnym ponoszeniu strat, wzmaga zarówno na gminie, jak i PKS racjonalizację działań w kierunku minimalizacji kosztów. 
W celu uatrakcyjnienia komunikacji miejskiej zaplanowano nowe rodzaje biletów: bilet całodobowy oraz bilet tygodniowy, które zapewne zainteresują mieszkańców gminy.
   Kolejną zmianą jest ograniczenie wiekowe młodzieży uczącej się,  uprawniające do ulgowego przejazdu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (6 listopada 2003, 11:09:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3504