Uchwała Nr 135/03


UCHWAŁA  NR 135/03
R A D Y    M I E J S K I E J  w   ŚWIECIU
z dnia 18 września 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/02 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2003.

                                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami )  oraz  art. 109 ustawy  z  dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych     ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)


R a d a  M i e j s k a
uchwala co następuje:


§ 1 W uchwale Nr 45/02 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków GFOŚr i GW  na rok 2003  zmieniona:
- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,
- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.
- Uchwałą Nr 119/03 Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2003r.
- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,
- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.
- Zarządzeniem Nr 303/03 Burmistrza Świecia z dnia 21 lipca 2003r
- Zarządzeniem Nr 321/03 Burmistrza Świecia z dnia 25 sierpnia 2003r.
- Zarządzeniem Nr 331/03 Burmistrza Świecia z dnia 12 września 2003r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 192.795,-zł, plan po zmianach wynosi 54.659.004,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 792.795,-zł, plan po zmianach wynosi 55.747.004,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej- Przychody i wydatki GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu. 


                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                       R a d y M i e j s k i e j

                                                                                                             Jerzy Wójcik


U Z A S A D N I E N I E

Przedstawione w tej uchwale zmiany spowodowane są głównie wprowadzeniem do budżetu otrzymanych dotacji celowych, korektą subwencji, obniżeniem deficytu budżetowego oraz zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu. Od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego otrzymaliśmy decyzje na mocy której zwiększone zostały dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej
  podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - 6.208zł
  (rozdz. 80101)
- odpisów na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół
  i placówek oświatowych - 19.378zł w tym: 459zł (rozdz. 80195) i 18.919zł  (rozdz. 85495)
- refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego - 
   84.178zł (rozdz. 90015).
Pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek złożony do WFOŚr i GW na nasadzenie drzew
i krzewów na terenie Gminy. Przyznana została na ten cel kwota 10.000zł (rozdz. 90015)
Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy decyzję o przyznanej kwocie subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień w wysokości 187.441zł
(rozdz. 75805). Wpływy te oraz zmniejszenie planu wydatków na poręczenia udzielone przez Gminę o 314.852zł (rozdz. 75704) pozwoliły obniżyć plan dochodów z tytułu udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych o 500.000zł (rozdz. 75621).
Zmniejsza się przychody budżetowe o zaplanowaną pożyczkę z WFOŚr i GW w wysokości 600.000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach. Zadanie to zostanie sfinansowane
z tej pożyczki w roku następnym.
Wszystkie dotacje wprowadzone zostały również po stronie wydatków na cel wskazany
w decyzjach.
Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy korektę kalkulacji wpłaty przeznaczonej na zwiększenie subwencji ogólnej na 2003r., która zwiększała wpłatę naszej Gminy do budżetu państwa o kwotę 2.293zł (rozdz. 75814).
W ramach środków sołeckich Gruczna przenosi się 840 zł z bieżącego utrzymania dróg (rozdz. 60095) na utrzymanie świetlic (rozdz. 75095).
Przenosi się zaoszczędzone środki z opłat i składek w kwocie 4.000zł (rozdz. 70005) na remont budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Słowackiego (rozdz. 90095). Konieczna jest wymiana okien w tym budynku, które są w złym stanie technicznym.


W Urzędzie Miejskim przenosi się 10.000zł (rozdz. 75023) z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zakup mebli do tej pory klasyfikowany był jako zakup inwestycyjny, ale zgodnie z nowymi przepisami wyposażenie nie stanowi środka trwałego i wydatek ten nie musi być ponoszony ze środków na zadania bieżące.
W ramach planu wydatków w Straży Miejskiej (rozdz. 75416) przenosi się kwotę 5.000zł, zaplanowaną na zakup komputera na wydatki bieżące.
W pomieszczeniach biurowych Straży Miejskiej nastąpiła awaria rur wodociągowych
i konieczne było przeprowadzenie remontu w biurach.
Zaplanowana kwota 3.000zł jako wpłata do PFRON w szkołach podstawowych
(rozdz. 80101) przeniesiona została na ten sam cel do Ośrodka Oświaty i Wychowania
(rozdz. 80114).
Z zaplanowanego w budżecie dofinansowania Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w formie zakupów inwestycyjnych, kwotę 30.000,-zł (rozdz. 85117) przeznacza się jako udział Gminy w tworzącej się spółce z o.o. "Florencja". Zmiana ta jest konsekwencją podjętej przez Radę uchwały o przystąpieniu Gminy do tej spółki.
Na adaptację projektu sali gimnastycznej dla Gimnazjum Nr 2 przeznaczona była kwota 55.000zł (rozdz. 80110). Wartość opracowania dokumentacji po negocjacjach
z wykonawcą wyniosła 26.840zł. Pozostałe z tego zadania środki w wysokości 28.000zł
(rozdz. 70005) przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg
i oświetlenia na terenie byłej Jednostki Wojskowej oraz udział w opracowaniu studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko projektu rewitalizacji terenów po Jednostce Wojskowej. Rewitalizacja terenów po Jednostce Wojskowej jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z Powiatem Świeckim, TBS - em, ZWiK - iem, ZEC - em i innymi właścicielami nieruchomości po byłej Jednostce Wojskowej. To wspólne przedsięwzięcie jest projektem, który może być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, stąd konieczność opracowania dokumentacji technicznej, studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko.
Przeznaczyć z GFOŚr i GW 20.000zł na opracowanie dokumentacji technicznej infrastruktury w Strefie Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie. Zadanie to zostało rozszerzone o budowę kanalizacji sanitarnej w Sulnówku na którą należy opracować dokumentację techniczną. Jednocześnie z powyższą zmianą dokonać zmiany nazwy zadania
z Podmiejskiego Obszaru Inwestycyjnego w Sulnowie na Strefę Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II.


W związku z planowaną realizacją zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Dworzyskach, Czaplach i Ernestowie ze środków strukturalnych UE i SAPARD, zmniejsza się w roku bieżącym finansowanie tego zadania ze środków własnych uzyskanych z pożyczki WFOŚr i GW w kwocie 600.000zł. Zadania te rozpoczęte zostaną w roku budżetowym 2004, należy zrezygnować z zaciągnięcia w/w pożyczki. Jednak projekt dokumentacji w Grucznie, Dworzyskach, Chrystkowie i Kosowie nie zawiera studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko, które są niezbędne do złożenia wniosku na środki strukturalne. Wartość tego opracowania to 23.000zł, które ma zostać finansowane z GFOŚr i GW.
W zadaniu Budowa i modernizacja parkingów i chodników na terenie Gminy rozszerzyć zadanie budowa chodników w Grucznie i Terespolu o budowę chodnika we Wiągu.
 

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ


1. Przeznaczyć 23.000zł na opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Dworzyskach, Chrystkowie
i Kosowie.
2. Przeznaczyć 20.000zł na opracowanie dokumentacji technicznej infrastruktury Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie, obejmującej kanalizację sanitarną w Sulnówku.
3. Zwiększyć o 14.500zł środki na wykonanie projektu i budowę fontanny w parku przy Domu Kultury. Przeznaczone w planie GFOŚr i GW 35.000zł było niewystarczające, gdyż po dwukrotnie rozstrzyganym przetargu ostateczna wartość zadania wyniosła 49.500zł.
Zadania te w łącznej wysokości 57.500zł sfinansowane zostaną ze środków, które pozostały nie rozdysponowane z nadwyżki wprowadzonej jako bilans otwarcia.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 września 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (17 października 2003, 12:46:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1888