Uchwała Nr 156/03


UCHWAŁA NR  156/03

R A D Y     M I E J S K I E J   w  ŚWIECIU
z dnia 18 września 2003r

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

                                                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku  z art. 190 ust 1 pkt 2 i art.190 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003r Nr 159,poz. 1547 )

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1  Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego p. Janusz Branickiego z listy Nr 3 oznaczonej nazwą    Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP, w okręgu wyborczym Nr 2 z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2 O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 2 w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3 Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu  oraz przesyła Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 4  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

                                                                                          Przewodniczący 
                                                                                                                   R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                                         Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

Radny p. Janusz Branicki złożył pisemny wniosek o zrzeczenie się mandatu, w oparciu o art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , w związku z zamiarem podjęcia pracy w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
Rada większością głosów podjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 września 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (17 października 2003, 10:01:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2299