Uchwała Nr 136/03

UCHWAŁA  NR 136/03

R A D Y    M I E J S K I E J   W  ŚWIECIU
z dnia 18 września 2003r

w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

                                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 1 pkt 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami )

R a d a   M i e j s k a
uchwala co następuje:

§ 1  Przeznacza się do dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości komunalne, które:
1. ze względu na swe przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego nie mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste,
2. nie znalazły nabywcy w kolejnych dwóch przetargach oraz w rokowaniach,
3. dla których ze względu na racjonalną gospodarkę mieniem komunalnym korzystna jest forma dzierżawy, najmu lub użyczenia,
4. położone są w strefach rozwoju gospodarczego, na terenie których wybudowana zostanie infrastruktura techniczna z funduszy Unii Europejskiej i z tego powodu nie mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste.

§ 2  Preferencyjne warunki dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych stosuje się dla:
1. mieszkańców Gminy Świecie będących bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
2.  podmiotów gospodarczych, które wybudowały obiekty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach, o których mowa w § 1 ust. 4.

§ 3 1. Preferencje o których mowa w § 2 pkt 1 polegają na:
     1)ustalenia limitu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu na warunkach preferencyjnych,        

      2) organizowaniu przetargów ograniczonych dla osób uprawnionych,
      3) czasowym obniżeniu opłat z tytułu dzierżawy i najmu o maksimum 50%,
      4) obniżeniu do 90% stawek za dzierżawę i najem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w okresie pierwszych 10 - ciu lat prowadzenia działalności przez podmioty, które wybudowały obiekty i zatrudniły co najmniej 5 osób.
    2. Preferencje, o  których  mowa  w  § 2  pkt 2  polegają  na  obniżeniu do 90% stawek 
    za dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na działalność    gospodarczą  w okresie pierwszych 10 - ciu lat  prowadzenia działalności oraz zatrudniły co najmniej 5 osób.

    3. Preferencje, o których mowa w pkt 1 ppkt 4 i pkt 2 § 3 obejmują również okres budowy lub przygotowania obiektu do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie może on przekroczyć dwóch lat od podpisania umowy.
    4. W przypadku nie spełnienia wymogów uprawniających do preferencyjnych warunków dzierżawy lub najmu, za okres ten nalicza się opłatę wg  stawek określonych Zarządzeniem Burmistrza dla gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

  § 4 1. Ustala się, że nieruchomości komunalne oddaje się za dzierżawę, najem i użyczenie
         poprzez przetargi a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze negocjacji
         stron.
      2. Ceny wywoławcze stosowane w przetargach ustalane będą zgodnie z obowiązującymi
         w danym okresie  Zarządzeniami  Burmistrza Świecia w sprawie czynszów najmu za
         lokale  stanowiące  własność  komunalną  oraz  w sprawie gospodarowania gruntami
         komunalnymi przeznaczonymi do dzierżawy.
      3. Upoważnia  się  Burmistrza  Świecia do obniżania  czynszu za  dzierżawę  gruntów
         będących  własnością  komunalną  do 100%  stawki  podstawowej  w szczególnie
         uzasadnionych  przypadkach.
      4. Warunki  użyczenia  nieruchomości  określi  Burmistrz Świecia.
  
§ 5  1. Upoważnia  się  Burmistrza  Świecia  do  zawierania  umów  dzierżawy,  najmu
        i użyczenia na czas nie oznaczony.
     2. Dotychczasowe umowy dzierżawy,  najmu  lub użyczenia,  które  zostały zawarte
        na  czas  oznaczony  10 lat,  po upływie  tego okresu  mogą  być  przekształcone
        w umowy na czas nie oznaczony bez konieczności przeprowadzenia postępowania
        przetargowego.

§ 6  1. Zobowiązuje się  Burmistrza  Świecia  do  sporządzenia  wykazu  nieruchomości
        przeznaczonych do dzierżawy  i  najmu.
     2. Wykaz ten  wywiesza się  na okres 3  tygodni  w siedzibie Urzędu  Miejskiego
        w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, a ponadto informację o wywieszeniu
        tego  wykazu  podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  w  sposób  zwyczajowo
        przyjęty.

§ 7 Traci moc Uchwała Nr 95/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 czerwca 1999r
    w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy,
    najmu i użyczenia.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 9 Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia w Dzienniku
    Urzędowym  Województwa  Kujawsko - Pomorskiego.


                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                 R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                                      Jerzy Wójcik

Uzasadnienie


Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr 95/99  Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r nie przewidywała preferencji w wydzierżawieniu i najmu nieruchomości komunalnych dla przedsiębiorstw planujących prowadzenie działalności gospodarczej na terenach położonych w strefach rozwoju gospodarczego, gdzie wybudowana została infrastruktura z funduszu Unii Europejskiej.
W strefach rozwoju gospodarczego gdzie infrastruktura jest finansowana przy udziale środków PHARE Unii Europejskiej nieruchomości nie mogą być sprzedane ani oddawane w użytkowanie wieczyste.
Jednakże gmina, która uzyska pomoc z w/w środków jest zobowiązana wykazać, że w strefie rozwoju gospodarczego powstały przedsiębiorstwa zatrudniające określoną w umowie z Unią Europejską liczbę osób
Przedmiotowa uchwała daje przedsiębiorstwom preferencje, które mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.   

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 września 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (17 października 2003, 08:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2146