Uchwała Nr 134/03

UCHWAŁA NR 134/03
R A D Y    M I E J S K I E J   w  ŚWIECIU
z dnia 18 września 2003r.


w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania środków sołectwa Chrystkowo i Kosowo.


                                               Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

R a d a   M i e j s k a
uchwala co następuje:

§ 1  Przyjąć protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania środków sołectwa Chrystkowo i Kosowo, które stanowią załączniki do uchwały.


§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                              R a d y     M i e j s k i e j
                                                                                                      Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

Komisja Rewizyjna w dniach 16 - 18 lipca 2003r przeprowadziła kontrolę w zakresie wydatkowania środków sołectwa Chrystkowo i Kosowo. Rada przyjęła jednogłośnie protokoły z przeprowadzonej kontroli.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 września 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (17 października 2003, 07:52:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1991