Uchwała Nr 133/03

UCHWAŁA NR  133/03

R A D Y     M I E J S K I E J     W   ŚWIECIU
 z dnia 28 sierpnia 2003r


w sprawie zaliczenia drogi do wsi Chrystkowo do kategorii dróg gminnych

                                                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 7 ust.2 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  ( Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 828 z późn. zmianami )

uchwala się co następuje:


§ 1   Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę przebiegającą od drogi powiatowej nr 1285C do wsi Chrystkowo. Lokalizację drogi określa plan sytuacyjny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                     R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                          Jerzy Wójcik 


U z a s a d n i e n i e.


W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Świeciu uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa części drogi łączącej wsie Gruczno i Chrystkowo  na rzecz mienia komunalnego Gminy   Ś W I E C I  E   oraz pismem z dnia 8 sierpnia  2003r, Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w sprawie uzupełnienia złożonego wniosku o uchwałę Rady Miejskiej o zaliczenie przedmiotowej  drogi do kategorii dróg gminnych nastąpiła koneczność podjęcia uchwały o zaliczeniu drogi powiatowej nr 1285C do wsi Chrystkowo.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 sierpnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 15:00:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2038