Uchwała Nr 132/03

Uchwała Nr  132 /03
R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2004.
 
                                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 R a d a   M i e j s k a
uchwala:

§ 1

1. Burmistrz w terminie do 20 września wyda zarządzenie o założeniach do projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wydatkowaniu środków budżetowych (procentowe wskaźniki wzrostu dochodów, wydatków bieżących, wynagrodzeń i wydatków majątkowych).
2. Powyższe zarządzenie zostanie opublikowane na tablicach ogłoszeń i w lokalnej prasie.
3. Radni, rady sołeckie i mieszkańcy Gminy oraz osoby prawne i podmioty gospodarcze z terenu Gminy mogą składać Skarbnikowi Gminy, wnioski do projektu budżetu
w terminie do 30 września. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i wydziałów Urzędu, opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 12 października plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych, uwzględniające niezałatwione wnioski składane do budżetu z 2 poprzednich lat.

§ 2

Skarbnik  Gminy,  w  oparciu  o  przedłożone  materiały  i  wnioski,  a  także obliczone  kwoty  dochodów  własnych, subwencji i dotacji na realizację  zadań zleconych
i powierzonych  z zakresu administracji rządowej, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na następny rok.


§ 3

Burmistrz na podstawie materiałów, opracowanych przez Skarbnika Gminy przygotowuje projekt budżetu na 2004 rok.


§ 4

Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać:
a) ogólną kwotę dochodów z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
b) ogólną kwotę  wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
c) zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
d) prognozę wysokości długu i planowaną spłatę zobowiązań;
e) źródło pokrycia niedoboru lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
f) kwotę przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów,
g) zestawienie  przychodów  i  wydatków  jednostek  organizacyjnych    
z wyszczególnieniem dotacji i wpłat do budżetu,
h) zestawienie zadań majątkowych.


§ 5

Do projektu budżetu Burmistrz załącza:
1. Część opisową z omówieniem ważniejszych źródeł dochodów i planowanych wydatków na  realizację zadań bieżących i majątkowych.
2. Informację o stanie zobowiązań i wierzytelności Gminy.
3. Informację o stanie mienia komunalnego.
4. Wyodrębnione plany finansowe sołectw.
5. Wnioski  do budżetu, o  których  mowa  w  §  2  pkt  3 i niezrealizowane wnioski
z 2 poprzednich lat.
6. Plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska          
i Gospodarki Wodnej.


§ 6


1. Projekt budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do 15 listopada na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Równocześnie Burmistrz przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podaje projekt do publicznej wiadomości.

§ 7


1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przekazuje  niezwłocznie  projekt  budżetu  do zaopiniowania stałym komisjom  Rady.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania źródła pokrycia tego wydatku.
3. Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej wydaje opinię do projektu budżetu oraz ustosunkowuje się do opinii innych stałych Komisji Rady.


§ 8


1. Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej przekazywana jest na piśmie Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady przedkłada ją Burmistrzowi, który po zapoznaniu się z nią w terminie 7 dni od otrzymania opinii Komisji, może nanieść poprawki do projektu budżetu.
2. W przypadku nie zaakceptowania wniosków zawartych w opinii komisji, Burmistrz przedstawia Radzie projekt budżetu oraz pisemne wnioski tej komisji.
3.  Burmistrz może dokonać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na podstawie wniosków komisji oraz informacji mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych po terminie przyjęcia projektu uchwały, które przedstawia Radzie przed posiedzeniem sesji, na której uchwalany jest budżet.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                   R a d y   M i e j s k i e j          
                                                                                                                            Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 )  Rada Miejska określiła procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaje i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2004. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 sierpnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 14:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2125