Uchwała Nr 130/03

Uchwała  Nr  130/03
R a d y    M i e j s k i e j     w Świeciu
z dnia  28 sierpnia  2003 r.

w  sprawie przystąpienia Gminy Świecie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   "Florencja" z siedzibą w Świeciu.

                                                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9  lit. f   ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zmianami)

R a d a     M i e j s k a
uchwala :

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy Świecie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   "Florencja"  z siedzibą w Świeciu, celem prowadzenia przez nią Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego   " Florencja "  w Świeciu.

§ 2

Gmina Świecie obejmuje udziały w wysokości nie przekraczającej  42,857 %  kapitału zakładowego spółki.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                         R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                                               Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

  Ze względu na wzrastający problem opieki, leczenia i rehabilitacji osób przewlekle chorych i osób w wieku podeszłym, na bazie pomieszczeń "starego szpitala" w Świeciu powstaje Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy .
Zakład ten będzie prowadzony przez spółkę prawa handlowego, której kapitał zakładowy
w wysokości 70.000,00 zł będzie pokryty poprzez wniesienie udziałów w następujących wysokościach -  40.000,- zł , stanowiących. 80 udziałów - spółka jawna " Florencja",      30.000,- zł stanowiących 60 udziałów - Gmina Świecie. Gmina Świecie będzie posiadała udział mniejszościowy.
Poprzez przystąpienie do spółki stworzymy dla mieszkańców możliwość korzystania z usług opiekuńczych długo i krótkoterminowych. Utworzenie Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego pozwoli na utrzymanie miejsc pracy przez wykwalifikowany personel likwidowanych oddziałów dla przewlekle chorych SPZOZ w Świeciu, i tym samym nie zwiększy  się bezrobocie na terenie naszej gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 sierpnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 12:46:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2222