Uchwała Nr 129/03

Uchwała Nr 129/03

R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 28 sierpnia 2003r.


w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej.


                                               Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 )


R a d a    M i e j s k a:

uchwala:

§ 1

Przyjąć protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu, który stanowi załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 3

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                        R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                              Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e


Komisja Rewizyjna  przeprowadziła kontrolę problemową w dniach  2 - 6 czerwca 2003r w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Rada przyjęła jednogłośnie protokół z przeprowadzonej kontroli w OPS.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 sierpnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 11:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2076