Uchwała Nr 128/02

 

Uchwała Nr 128/03

R a d y   M i e j s k i e j  w  Świeciu
z dnia 17 lipca 2003r.


w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.


                                            Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art.163  § 2 ustawy 27 lipca 2001r  Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zmianami )

R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Powołać zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w następującym składzie:
1. Edward Brückner
2. Gabriela Chmiel
3. Helena Fejtko
4. Paweł Knapik
5. Józef Pawłowski
6. Zbigniew Podgórski


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                  R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                         Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z art. 163 wybory ławników odbywają się  w październiku, w roku kalendarzowym, w którym  upływa kadencja obecnych ławników.
Przed  przystąpieniem do wyborów  Rada Miejska winna powołać zespół, który przedstawia Radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.


                                                                              Komisja Prawa, Porządku Publicznego
                                                                              i Spraw Obywatelskich

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 11:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2070