Uchwała Nr 127/03


Uchwała  Nr 127/03
R a d y    M i e j s k i e j   w   Świeciu
z dnia  17 lipca 2003 r.

w  sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

                                               Na podstawie art.39 ust.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze  zmianami) w związku z art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 ze zmianami)

R a d a     M i e j s k a
uchwala :


§ 1

Upoważnić panią Jolantę Eichler - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych  i zadań własnych Gminy Świecie dotyczących pomocy społecznej.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                       R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                                              Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

  Rada Miejska  w Świeciu udzieliła kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z art.5a ustawy o pomocy społecznej upoważnienie może być także udzielone innej osobie, na wniosek kierownika

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 11:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788