Uchwała Nr 124/03

 

Uchwała Nr 124/ 03

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r.


w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy      ul. Wodnej w Świeciu na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające  ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Wodnej stanowiących chodnik i ścieżkę rowerową oznaczonych jako działki nr 1381/25 o pow. 244m2, nr 1374/51 o pow. 185m2, nr 1361/2 o pow. 90m2, nr 1361/3 o pow. 1225m2 i nr 1361/5 o pow. 744m2  na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Świecia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                        R a d y    M i e j s k i e j
                                                                                                                Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :


Aktem Notarialnym z dnia 30 kwietnia 2003r. Rep. A nr 1896/2003 Gmina Świecie  nabyła prawo użytkowania wieczystego działek nr 1381/25, nr 1374/51,  nr 1361/2, nr 1361/3 i nr 1361/5 położonych w Świeciu  z przeznaczeniem  pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Wodnej stanowiącej drogę gminną. Uzasadnionym jest  aby w/w działki stanowiące część pasa drogowego były własnością Gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 10:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1841