Uchwała Nr 123/03

Uchwała Nr 123/03

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 17 lipca 2003r


w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002 - 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przyjąć do realizacji w latach 2002 - 2008 zadania inwestycyjne wymienione w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1.


§ 2

Zaplanować finansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ze środków budżetowych, Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Przedakcesyjnego PHARE 2003, Programu Operacyjnego SAPARD i Funduszy Strukturalnych UE w latach 2002 - 2008, dotacji ze źródeł krajowych i pożyczek preferencyjnych.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 459/02 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2002r w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002 - 2007 oraz uchwała Nr 480/02 z dnia 26 czerwca 26 września 2002r w sprawie przyjęcia zadań wieloletnich  w latach 2002 - 2004r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                          R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                                 Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

                           W ubiegłym roku Rada Miejska podjęła dwie uchwały w sprawie przyjęcia zadań wieloletnich w latach 2002 - 2004 i 2002 - 2007. 
W roku poprzednim złożone zostały przez naszą Gminę cztery projekty w Urzędzie Marszałkowskim, których realizacja może być dofinansowana ze środków ERDF w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekty te zostały przyjęte, spełniają wymagania ZPORR, więc istnieją podstawy do ubiegania się o dofinansowanie ich realizacji.
Jednak warunkiem koniecznym, by ubiegać się o te środki, jest podjęcie decyzji czy Gmina w latach 2002 - 2008 zabezpiecza udział własny.
Jedyną prawną możliwością spełnienia tego warunku, jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej o przyjęciu uchwały w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002 - 2008.
Dla uporządkowania wieloletnich zadań  inwestycyjnych, przedkładam projekty uchwały, obejmujący inwestycje objęte uchwałami Rady Miejskiej Nr 459/02 i 480/02 z wyjątkiem tych,  które zostały zrealizowane oraz pięć nowych projektów tj.
- budowę hali widowiskowo - sportowej,
- hali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- kanalizacji  Gruczna, Kosowa, Dworzyska, Chrystkowa i Sulnówka,
- ścieżek rowerowych,
- drogi Gruczno - Chrystkowo.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 10:39:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074