Uchwała Nr 122/03


Uchwała Nr 122/ 03

R a d y   M i e j s k i e j  w  Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r

w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne "EKOLAND" sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

R a d a   M i e j s k a
uchwala :

§ 1

Wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy Świecie do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne "EKOLAND" sp. z o.o. z siedzibą w Wielkim Konopacie.

§ 2

Gmina Świecie obejmuje udziały w wysokości 10 % kapitału zakładowego spółki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                   R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                                         Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOLOGIA" sp. z o.o., przygotowuje projekt budowy wytwórni materiałów budowlanych z wykorzystaniem odpadów wg technologii HYDROMEX. Wytwórnia ta ma być zlokalizowana na terenie naszej Gminy przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, położonym w Wielkim Konopacie. Spółka P.W. Ekologia nabyła w postępowaniu przetargowym od naszej Gminy działki o łącznej pow. 31759 m2,                     z przeznaczeniem na w/w wytwórnię.
P.W. Ekologia jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł.
Plan finansowy projektu wytwórni materiałów budowlanych, przewiduje finansowanie ze źródeł zewnętrznych tj. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EKO-FUNDUSZ i Fundację Komunalną. Najkorzystniejsze warunki finansowania takich projektów proponuje Fundacja Komunalna. Jednak warunkiem finansowania przez Fundację jest udział w projekcie jednostki samorządu terytorialnego.
Uruchomienie wytwórni daje zatrudnienie ponad 100 osobom i jest szansą na zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej Gminy.
Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjne "EKOLAND", będzie spółką celową do realizacji tylko tego projektu, której kapitał zakładowy do końca 2003 r. wynosić będzie 50.000 zł i udziałowcami będą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekologia i Gmina Świecie w wysokości 10 % kapitału. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały o przystąpieniu do spółki ponieważ przyspieszy to realizację projektu wytwórni co korzystnie wpłynie na rynek pracy naszej Gminy.
W załączeniu do uzasadnienia przedstawiam ZAPROSZENIE do spółki celowej dla realizacji inwestycji w Gminie Świecie. Jednocześnie informuję, że jesteśmy w posiadaniu Business Planu, z którego każdy zainteresowany radny może skorzystać. 
         

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Swieciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (16 października 2003, 08:48:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2242