Uchwała Nr 392/06

Uchwała Nr 392/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 października 2006 r.
 
w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 4/06 Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu w sprawie wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
 
                     Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami),                                                                                                                                  
 
uchwala się, co następuje :
 
§1. Zatwierdzić uchwałę Nr 4/06 z dnia 17 października 2007 r. Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu w sprawie wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miejskiej
 
 
                                                                                                    Jerzy Wójcik
                                                                                                                                                                                   
U z a s a d n i e n i e
 
   W związku z przystąpieniem Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu do Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, niezbędny jest wybór delegata do reprezentowania interesów Gminy w Świeciu podczas Zgromadzenia Ogólnego stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
Młodzieżowa Rada Gminy w Świeciu na sesji w dniu 17 października 2006 r. podjęła uchwałę Nr 4/06 w sprawie wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, którym został Rafał Niciejewski.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (2 listopada 2006, 09:16:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 13:47:06)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1654