Uchwała nr 391/06

Uchwała Nr 391/06

Rady  Miejskiej w  Świeciu

z dnia 27 października 2006 r.

 

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2007.

 

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami[1]) w związku z art. 6 ust. 4 pkt. 1 oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zmianami[2]),

 

uchwala się  co następuje:

 

§ 1. Określić liczbę  1 jako maksymalną liczbę nowych licencji na wykonywanie

       transportu  drogowego taksówką w roku 2007.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. – będzie obowiązywać do  31  grudnia 2007 r.

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                             Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Wskazany w sentencji przepis ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (art.6 ust.6) wskazuje na kompetencje  Rady Miejskiej, która sprowadza się do określenia w drodze uchwały limitu na dany rok kalendarzowy nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

            Według wydanych licencji, na terenie Gminy Świecie jeździ 36 taksówek.

Uwzględniając te realia oraz  sytuację panującą na rynku usług taksówkarskich, należy przyjąć w roku 2007 maksymalnie  1 nową licencję. Na rok 2004  Rada Miejska przyjęła wydanie trzech nowych  licencji, z czego  wydano dwie, na rok 2005 przyjęto wydanie dwóch nowych licencji, wydano jedną, na 2006r. przyjęto wydanie dwóch licencji –  do tej pory wydano jedną.

Limit ten w powiązaniu z wymogami stawianymi przez w/w ustawę daje szansę, że ilość taksówek będzie na takim samym poziomie, przy jednoczesnym wzroście jakości świadczonych usług.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199 poz. 1671,
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953, Nr 211, poz. 2050, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (2 listopada 2006, 09:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1316