Uchwała Nr 390/06

Uchwała Nr 390/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2006r.

 

w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków, przyznanych w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów na realizację zadania „Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku, w gminie Świecie nr Z/2.04/I/1.2/249/04, w formie weksla in blanco.

 

                           Na podstawie art. 18 ust.1, art.51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282),

 

uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zabezpieczenia w formie weksla in blanco na  kwotę 3.688.731,48,zł (słownie:trzymilionysześćsetosiemdziesiątosiemtysięcy siedemsettrzydzieścijedenzłotych 48/100) prawidłowego wydatkowania środków, na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla, na realizację zadania zgodnie z umową Nr Z/2.04/I/1.2/249/04/U/222/06 o dofinansowanie projektu „Budowa systemów kanalizacji w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Sulnówku w gminie Świecie.

 

§ 2. 1.Termin obowiązywania zabezpieczenia ustanawia się na okres 5 lat od dnia zawarcia

          niniejszej umowy.

       2. Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący
                                                                                  Rady Miejskiej
                                                                                      Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski jako reprezentant „Instytucji Pośredniczącej” wymaga zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z uchwałą Rady Miejskiej uprawniającą Burmistrza do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (2 listopada 2006, 09:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575