Uchwała nr 389/06

Uchwała Nr 389/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2006 r.

 

w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków, przyznanych w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) na dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi gminnej Gruczno – Chrystkowo” w formie weksla in blanco.

 

                         Na podstawie art. 18 ust.1, art.51 ust. 1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8 i art 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz.282).

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zabezpieczenia w formie weksla in blanco na kwotę 234.864,06(słownie:dwieścietrzydzieściczterytysiąceosiemsetsześćdziesiąt czteryzłote 06/100) prawidłowego wydatkowania środków, na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla, na realizację zadania zgodnie z umową Nr  Z/2.04/III/3.2/249/05/U/221/06 o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Gruczno – Chrystkowo”.

       

§ 2. 1.Termin obowiązywania zabezpieczenia ustanawia się na okres 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

       2. Realizacja zabezpieczenia nastąpi z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                        Rady Miejskiej
                                                                                           Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski jako reprezentant „Instytucji Pośredniczącej” wymaga zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  na „Przebudowę drogi gminnej Gruczno-Chrystkowo w formie weksla in blanco wraz z uchwałą Rady Miejskiej uprawniającą Burmistrza do podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową .

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (2 listopada 2006, 09:08:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519