Uchwała Nr 131/03

Uchwała  Nr  131/03
R a d y    M i e j s k i e j w Świeciu
z dnia  28 sierpnia 2003 r.

w  sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie byłej jednostki wojskowej
w Świeciu oraz we wsi Sulnowo.

                                   Na podstawie art.18 ust.2  pkt.13   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zmianami)

R a d a     M i e j s k a
uchwala :

§ 1

1. Nadać następujące nazwy ulicom położonym na terenie byłej jednostki wojskowej
w Świeciu,  zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 1 :
a) przedłużenie ul. Gen. Józefa Hallera poprzez działki  :  nr  647 / 168,  nr 647 / 171, nr 647 / 170,  nr  647 / 178,  nr  647 / 185,
b) ul. Wojsk Łączności  - działki nr 640 / 48 i nr 647 / 205
(połączenie ulicy Chmielniki i ulicy Laskowickiej ),
c) ul. Gen Stanisława Maczka  - działka nr  640 / 30,
d) ul. Majora Henryka Sucharskiego - działka nr  640 / 24,
e) ul. Gen. Józefa Bema - działki nr  640 / 18 i nr  640 / 21,
f) ul. Gen. Władysława Sikorskiego - działki nr : 647 / 194, nr 647 / 192,
nr  647 / 165.
2. Nadać następujące nazwy ulicom położonym we wsi Sulnowo, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 2 :
- ul. Makowa,
- ul. Rumiankowa,
- ul. Lipowa

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r. za wyjątkiem § 1 pkt. 1 lit. "a" ,
który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                        R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                                 Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

W związku z przejęciem od Agencji Mienia Wojskowego dróg położonych na terenie  byłej jednostki wojskowej w Świeciu oraz przeznaczenia istniejących budynków na cele mieszkalne i handlowo - usługowe  wystąpiła konieczność nadania nazw istniejącym  i projektowanym ulicom .
Na nowych osiedlach mieszkaniowych w Sulnowie istnieją trzy ulice, dla których należy nadać nazwy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 sierpnia 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (29 września 2003, 15:05:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2011