Uchwała Nr 387/06

Uchwała Nr 387/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.

 

                     Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami),                                                                                                                                  

 

uchwala się, co następuje :

 

§1. Przystąpić do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, działającego na podstawie Statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej

 

                                                                                                    Jerzy Wójcik

                                         U z a s a d n i e n i e

 

Przystąpienie Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu do Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, pozwoli przede wszystkim na wymianę doświadczeń w zakresie zadań gminy dotyczących    problematyki młodzieży oraz na podejmowanie wspólnych inicjatyw służących rozwojowi samorządu. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu będą mieli możliwość reprezentowania młodzieży naszej gminy na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Statut Federacji do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Swieciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1448