Uchwała Nr 386/06

Uchwała Nr 386/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu w zakresie zmiany przeznaczenia terenów 26 WZ, 59 ZP oraz poszerzenia terenu 41 KL.

 

                                     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.[1]), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu w zakresie zmiany przeznaczenia terenów 26 WZ, 59 ZP oraz poszerzenia terenu 41 KL.

2. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała nr 354/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicą Laskowicką i Chmielniki.

3. Niniejsza uchwała stanowi zmianę:

     1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w mieście Świeciu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 474/02 z dnia 26 września 2002 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, poz. 2474,

     2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 269/05 z dnia 24 lutego 2005 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego Nr 54, poz. 1059.

4. Stwierdza się zgodność niniejszego planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętego uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r.

5. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów objętych planem zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie granic terenów objętych planem.

 

§ 2. Dla obszaru objętego niniejszym planem ustala się:

1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3)    zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego,

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5)    wymagania wynikające z potrzeb  kształtowania przestrzeni publicznych,

6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy,

7)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

8)    zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

9)          sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

10) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

2)    zmienianym planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w mieście Świeciu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 474/02 z dnia 26 września 2002 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 122, poz. 2474 z dnia 30 października 2002 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 269/05 z dnia 24 lutego 2005 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego Nr 54, poz. 1059,

3)    rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4)    liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny funkcjonalne,

5)    funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć taką funkcję, która powinna dominować na działce. W sytuacji wystąpienia więcej niż jednej funkcji podstawowej, mogą one występować łącznie, parami, jak i każde z osobna,

6)    funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć funkcję, która uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową działki,

7)     funkcji usług nieuciążliwych – należy przez to rozumieć prowadzenie takiej działalności, która nie wywołuje zjawisk fizycznych lub stanów utrudniających życie oraz nie jest uciążliwa dla środowiska (otoczenia), a przede wszystkim nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm, a w przypadku lokalizacji usług w budynkach mieszkalnych, tylko takiej, która może być świadczona w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym, jakie stawia się pomieszczeniom mieszkalnym,

8)    maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której może być lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej przekroczenia, za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz takich elementów architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap dachu, balkon, schody zewnętrzne itp.,

9)    infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się:

1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uchwały,

  2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 5. Tereny objęte planem przeznacza się pod następujące funkcje:

1)    mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, drobnego rzemiosła, obsługi ludności lub innych – oznaczoną symbolem MN,

2)    mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych (w tym handlowej) – oznaczoną symbolem MW,

3)    komunikacyjną:

a)    ulicę lokalną - oznaczoną symbolem KL,

b)    miejsca postojowe - oznaczoną symbolem KP,

4)    infrastruktury technicznej - oznaczoną symbolem IT,

5) zieleni urządzonej – oznaczoną symbolem ZP.

 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1.     Teren 26 MW jest położony w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

2.     Nakaz uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków projektów lokalizacji nowych obiektów, w szczególności projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę.

3.     Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe burmistrza.

 

§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości

1. Dopuszcza się bez ograniczeń dokonywanie podziałów nieruchomości na działki pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w celu przyłączenia fragmentu działki do nieruchomości sąsiedniej.

2. Dodatkowo dopuszcza się podziały nieruchomości po liniach rozgraniczających.

3.  W terenie 26 MW-U dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni minimum 700 m2.

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Komunikacja:

1) obsługę komunikacyjną zapewnia się poprzez ulice wydzielone w zmienianym planie i oznaczone symbolami: 36 KL, 38 KD, 41 KL, 48 KL,

2) obsługę parkingową należy zapewnić poprzez wyznaczenie miejsc postojowych na terenie własnej nieruchomości, na terenach sąsiednich, w szczególności na wyznaczonych parkingach lub w terenach komunikacyjnych za zgodą właściwego zarządcy,

3) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych według wskaźnika: 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie i 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej o funkcji usług nieuciążliwych.

2. Infrastruktura techniczna:

1)      obsługę techniczną terenów objętych planem zapewnia się poprzez budowę nowej lub wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością jej przebudowy, rozbudowy itp.,

2) infrastrukturę techniczną należy lokalizować w terenach komunikacyjnych, a w przypadku braku takiej możliwości, w innych terenach za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu,

3) dostęp do wody należy realizować poprzez podłączenie się do wodociągu komunalnego,

4) ścieki bytowe i przemysłowe oraz wody opadowe należy odprowadzać odpowiednio do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a w przypadku braku takiej możliwości do kanalizacji ogólnospławnej,

5) dostęp do energii elektrycznej należy realizować poprzez podłączenie się do projektowanej (w terenie 59 MN) i istniejącej (w terenie 54 EE) stacji transformatorowej poprzez linie kablowe,

6) oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) do ogrzewania budynków należy stosować takie czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii,

8) odpady stałe winny być gromadzone w pojemnikach i wywożone na komunalne wysypisko śmieci.

 

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku zmienianego planu symbolem 26 WZ otrzymuje symbol 26 MW.

2. Teren o symbolu 41 KL stanowiący ulicę lokalną poszerza się w kierunku istniejących budynków, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Teren oznaczony na rysunku zmienianego planu symbolem 59 ZP otrzymuje symbol 59 MN.

 

§ 11. Teren 26 MW

1. Teren 26 MW przeznacza się pod funkcje:

1)    podstawową - mieszkaniową wielorodzinną,

2)    uzupełniającą – usług nieuciążliwych (w tym handlową) w budynku mieszkalnym.

2. Dla nowej zabudowy ustala się następujące wymagania:

1) maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż istniejąca zabudowa historyczna,

2) dachy dwu lub czterospadowe nawiązujące kształtem, pokryciem (dopuszcza się imitacje zastosowanych materiałów) i kolorem do istniejących na budynkach historycznych,

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy:

     a) minimum 6 m od granicy z terenem 41 KL,

     b) minimum 10 m od granicy z terenem 48 KL,

    zgodnie z rysunkiem planu,

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 50%,

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – minimum 20%,

6) stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych.

3. Nowa zabudowa w swojej formie architektonicznej winna charakteryzować się szczególną dbałością, nawiązując do istniejącej historycznej zabudowy, a lokalizowane na działce budynki winny posiadać zharmonizowany ze sobą wystrój architektoniczny.

4. Dostępność komunikacyjna z ulic w terenach 41 KL i 48 KL.

5. Przed realizacją inwestycji należy zlikwidować, zgodnie z przepisami, istniejące ujęcie wody podziemnej, obiekty i urządzenia związane z tym ujęciem, a także wyrównać teren.

 

§ 12. Teren 59 MN

1. Teren 59 MN przeznacza się pod funkcje:

1)    podstawową – mieszkaniową jednorodzinną,

2)    uzupełniającą – usług nieuciążliwych z zakresu handlu, drobnego rzemiosła, obsługi ludności lub innych.

2. Dopuszcza się:

     1) budowę dodatkowego jednego wolnostojącego garażu,

     2) lokalizację zabudowy w odległości 1,5 -3 m lub bezpośrednio przy granicy z terenem 2 MN,

     3) lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

3. Dla zasilania stacji należy wybudować odcinek linii napowietrznej średniego napięcia jako odgałęzienie linii napowietrznej średniego napięcia przebiegającej na północ od omawianego terenu.

4. Wzdłuż ww linii wprowadza się strefę ochronną po 5 m w obie strony od osi linii, w której obowiązują ograniczenia w możliwości lokalizacji budynku mieszkalnego, którą należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci elektroenergetycznej.

5. Dla nowej zabudowy ustala się następujące wymagania:

1) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe),

2) dachy dwu, cztero lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20-450,

3) pokrycie dachu – dachówka lub materiały dachówkopodobne,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - 6 m od granicy z terenem 36 KL oraz 6 i 8 m od granicy z terenem 38 KD, zgodnie z rysunkiem planu,

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – maksymalnie 50%,

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu – minimum 30%,

7) stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych.

6. Nowa zabudowa w swojej formie architektonicznej winna charakteryzować się szczególną dbałością, a lokalizowane na działce budynki winny posiadać zharmonizowany ze sobą wystrój architektoniczny.

7. Dostępność komunikacyjna z ulic w terenach 36 KL i 38 KD.

 

§ 13. Teren 63 KL

1. Teren 63 KL przeznacza się pod funkcję komunikacyjną – poszerzenie terenu 41 KL do ścian elewacyjnych budynków położonych w terenach 16 MW, 17 MW, 18 A, MW, 20 MW, UH.

2. W terenie 21 UH, UG poszerza się teren 41 KL do linii stanowiącej przedłużenie istniejącego muru, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza się, za zgodą i na warunkach zarządcy drogi lokalizację niezbędnych elementów zagospodarowania terenu (np. chodnika, zieleni), jak też umieszczanie obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, infrastruktury technicznej.

 

§ 14. Teren 64 ZP/KP/IT

1.     Teren 64 ZP/KP/IT przeznacza się pod funkcje podstawowe:

1)    zieleni urządzonej,

2)    komunikacyjną – miejsca postojowe,

3)    infrastruktury technicznej.

2.     Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury i innych elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zabudowy zlokalizowanej na terenie oznaczonym w zmienianym planie symbolem 21 UH, UG.

3.     W zakresie funkcji zieleni urządzonej należy stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych.

 

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

 

§ 16. Stawka procentowa służąca naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 0%.

 

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

§ 19. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia:

1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w mieście Świeciu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 474/02 z dnia 26 września 2002 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, poz. 2474,

2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 269/05 z dnia 24 lutego 2005 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego Nr 54, poz. 1059.

PRZEWODNICZĄCY

                                       RADY MIEJSKIEJ

                                      Jerzy Wójcik

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Chmielniki i Laskowicką zastała podyktowana koniecznością zmiany przeznaczenia szeregu terenów:

  1. Teren oznaczony 26 WZ jako ujęcie wodne przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe i otrzymuję oznaczenie planistyczne 26 MW;
  2. Teren oznaczony 59 ZP jako zieleń przeznacza się w części pod zabudowę mieszkaniową a w części pod usługi z zakresu handlu, rzemiosła, obsługi ludności i otrzymuję oznaczenie planistyczne 59 MN
  3. Teren oznaczony 41 KL o funkcji komunikacyjnej poszerza się do ścian elewacyjnych budynków położonych w terenach 16 MW, 17 MW, 18 A, MW, 20 MW, UH i otrzymuję oznaczenie planistyczne 63 KL

 

Wobec powyższego zmiana jest w pełni uzasadniona. 

 

  

 

załącznik nr 2 do uchwały nr 386/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

 

 

Dotyczy zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu w zakresie zmiany przeznaczenia terenów 26 WZ, 59 ZP oraz poszerzenia terenu 41 KL

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu w związku z czym nie występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

załącznik nr 3 do uchwały nr386/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 

Dotyczy zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu w zakresie zmiany przeznaczenia terenów 26 WZ, 59 ZP oraz poszerzenia terenu 41 KL

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  zadania własne gminy, do których należą m.in. sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) zieleni gminnej i zadrzewień.

 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja gminnych dróg publicznych (budowa lub remont) z zielenią i urządzeniami technicznymi na terenach przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

 

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zm.).

2. Na terenie objętym niniejszymi zmianami planu nie wystąpią inwestycje należące do zadań własnych gminy.

 

Załącznik graficzny do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

  [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:50:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236